Как молиться когда не знаешь как поступить: Молитвы в недоумении, как поступить

Молитвы в недоумении, как поступить


  • Иису­со­ва молитва
  • Молит­ва свт. Иоан­на Златоуста
  • Пре­по­доб­но­му Силу­а­ну Афонскому
  • Свя­ти­те­лю Иоан­ну Златоусту
  • Св. Анге­лу-Хра­ни­те­лю
  • Пред ико­ной Божи­ей Мате­ри «Взыс­ка­ние погибших»
  • Пред ико­ной Божи­ей Мате­ри «Зна­ме­ние» Корчемная

 

Иисусова молитва

Аудио:

2:35

 

Го́споди Иису́се Хри­сте́, Сы́не Бо́жий, поми́луй мя́, гре́шнаго (или гре́шную).

* * *

Молитва свт. Иоанна Златоуста

Аудио:

00:23

Дай, Го́споди, мое­му́ недосто́инству благода́ть разуме́ния, что́бы распознава́ть прия́тное для Тебя́, а для меня́ поле́зное, и не то́лько распознава́ть, но и соверша́ть, что́бы не увлека́ться и не прилепля́ться к пусто́му, что́бы сострада́ть страда́ющим и снисходи́ть к гре́шникам.

* * *

Преподобному Силуану Афонскому

Аудио:

04:43

О, преди́вный уго́дниче Бо́жий, о́тче Силуа́не! По благода́ти, тебе́ от Бо́га да́нней, сле́зно моли́тися о всей вселе́нней — ме́ртвых, живы́х и гряду́щих — не пре­мол­чи́ за нас ко Го́споду, к тебе́ усе́рдно припа́дающих и тво­е­го́ предста́тельства уми́льно прося́щих (име­на). Подви́гни, о всеблаже́нне, на моли́тву Усе́рдную Засту́пницу ро́да христиа́нскаго, Преблагослове́нную Богоро́дицу и Присноде́ву Мари́ю, чу́дно призва́вшую тя бы́ти ве́рным де́лателем в Ея́ земно́м вертогра́де, иде́же избра́нницы Бо́жии о гресе́х на́ших ми́лостива и долготерпели́ва бы́ти Бо́га умоля́ют, во е́же не помяну́ти непра́вд и беззако́ний на́ших, но, по неизрече́нней бла́гости Го́спода на́шего Иису́са Хри­ста́, уще́дрити и спа­сти́ нас по вели́цей Его́ ми́лости. Ей, уго́дниче Бо́жий, с Преблагослове́нною Влады́чицею ми́ра — Святе́йшею Игу́мениею Афо́на и святы́ми подви́жниками Ея́ земна́го жре́бия испро­си́ у святы́х святе́йшего Сло́ва Святе́й Горе́ Афо́нской и боголюби́вым пустынножи́телем ея́ от всех бед и наве́тов вра́жиих в ми́ре сохрани́тися. Да А́нгелы святы́ми от зол избавля́еми и боголюби́вым пустынножи́телем ея́ от всех бед и наве́тов вра́жиих в ми́ре сохрани́тися, да А́нгелы святы́ми от зол избавля́еми и Ду́хом Святы́м в ве́ре и братолю́бии укрепля́еми, до сконча́ния ве́ка о Еди́ней, Святе́й, Собо́рней и Апо́стольстей Це́ркви моли́твы творя́т и всем спаси́тельный путь указу́ют, да Це́рковь земна́я и Небе́сная непреста́нно славосло́вит Твор­ца́ и Отца́ Све́тов, просвеща́ющи и освяща́ющи мир в ве́чней пра́вде и бла́гости Бо́жией. Наро́дом все­го́ ми́ра испро­си́ благоде́нственнаго и ми́рнаго жития́, ду́ха смиренному́дрия и братолю́бия, добронра́вия и спасе́ния, ду́ха стра́ха Бо́жия. Да не зло́ба и беззако́ние ожесточа́ют серд­ца́ людски́я, мо́гущие истреби́ти любо́вь Бо́жию в челове́цех и низве́ргнуть их в богопроти́вную враж­ду́ и братоуби́йство, но в си́ле Боже́ственныя люб­ве́ и пра́вды, я́коже на Небе­си́, и на зем­ли́ да святи́тся и́мя Бо́жие, да бу́дет во́ля Его́ свята́я в челове́цех и да воцари́тся мир и Ца́рствие Бо́жие на зем­ли́. Та́кожде и земно́му Оте́честву тво­е­му́ — зем­ли́ Росси́йстей испро­си́, уго́дниче Бо́жий, вожделе́нный мир и небе́сное благослове́ние, во е́же всемо́щным омофо́ром Ма́тере Бо́жия покрыва́ему, изба́витися ему́ от гла́да, губи́тельства, тру́са, огня́, меча́, наше́ствия иноплеме́нников и междоусо́бныя бра́ни и от всех враг ви́димых и неви́димых, и та́ко святе́йшим до́мом Преблагослове́нныя Богоро́дицы до сконча́ния ве́ка ему́ пребы́ти, Кре­ста́ Животворя́щаго си́лою, и в люб­ви́ Бо́жией неоскудева́ему утверди́тися. Нам же всем, во тьму грехо́в погружа́емым и покая́ния те́пла, ниже́ стра́ха Бо́жия не иму́щим и си́це безме́рно лю́бящаго нас Го́спода непреста́нно оскорбля́ющим, испро­си́, о всеблаже́нне, у Всеще́драго Бо́га на́шего, да Свое́ю Всеси́льною благода́тию боже́ственне посети́т и оживотвори́т ду́ши наша, и вся́ку зло́бу и го́рдость жите́йскую, уны́ние и нераде́ние в сердца́х на́ших да упраздни́т. Еще́ мо́лимся, о е́же и нам, благода́тию Всесвята́го Ду́ха укрепля́емым и любо́вию Бо́жию согрева́емым, в человеколю́бии и братолю́бии, смиренному́дренном сраспина́нии друг за дру́га и за всех, в пра́вде Бо́жией утверди́тися и в благода́тной люб­ви́ Бо́жией благонра́вно укрепи́тися, и сынолю́бне Тому́ прибли́житися. Да та́ко, творя́ще Его́ всясвяту́ю во́лю, во вся́ком благоче́стии и чисто­те́ вре́меннаго жития́ путь непосты́дно прейде́м и со все́ми святы́ми Небе́снаго Ца́рствия и Его́ А́гнчаго бра́ка сподо́бимся. Ему́ же от всех земны́х и небе́сных да бу́дет сла́ва, честь и поклоне́ние, со Безнача́льным Его́ Отце́м, Пресвяты́м и Благи́м и Животворя́щим Его́ Ду́хом, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

* * *

Святителю Иоанну Златоусту

Аудио:

3:04

 

О, святи́телю вели́кий Иоа́нне Златоу́сте! Ты́ мно́гая и разли́чная дарова́ния от Го́спода прия́л еси́, и я́ко ра́б благи́й и ве́рный, вся́ да́нныя тебе́ тала́нты до́бре умно́жил еси́: сего́ ра́ди вои́стинну вселе́нский учи́тель бы́л еси́, я́ко вся́к во́зраст и вся́ко зва́ние от тебе́ поуча́ется. Се́ бо отроко́м послуша́ния о́браз яви́лся еси́, ю́ным – целому́дрия свети́ло, муже́м – трудолю́бия наста́вник, ста́рым – незло́бия учи́тель, и́ноком – воздержа́ния пра́вило, моля́щимся – во́ждь от Бо́га вдохнове́нный, му́дрости и́щущим – ума́ просвети́тель, вити́ям доброглаго́ливым – сло́ва жива́го исто́чник неисчерпа́емый, благотворя́щим – милосе́рдия звез­до́, нача́льствующим – правле́ния му́драго о́браз, пра́вды ревни́телем – дерзнове́ния вдохнови́тель, пра́вды ра́ди гони́мым – терпе́ния наста́вник: все́м вся́ бы́л еси́, да вся́ко не́кия спасе́ши. Над все́ми же си́ми стяжа́л еси́ любо́вь, я́же е́сть сою́з соверше́нства, и то́ю, я́ко си́лою Боже́ственною, вся́ дарова́ния в души́ твое́й во еди́но совокупи́л еси́, и ту́южде любо́вь разделе́нная примиря́ющую, в толкова́нии слове́с апо́стольских все́м ве́рным пропове́дал еси́. Мы́ же гре́шнии, по еди́ному ки́йждо свое́ дарова́ние иму́ще, едине́ния ду́ха в сою́зе ми́ра не и́мамы, но быва́ем тщесла́вни, дру́г дру́га раздража́юще, дру́г дру́гу зави́дяще: сего́ ра́ди дарова́ния на́ша разделе́нная не в ми́р и спасе́ние, но во враж­ду́ и осужде́ние на́м преложи́шася. Те́мже к тебе́, святи́телю Бо́жий, припа́даем, раби́ Бо́жии (име­на́), раздо́ром обурева́еми, и в сокруше́нии се́рдца про́сим: моли́твами твои́ми отже­ни́ от серде́ц на́ших вся́ку го́рдость и за́висть, на́с раз­де­ля­ю­щии, да во мно́зех у́дех еди́но те́ло церко́вное невозбра́нно пребу́дем, да по сло­ве­си́ тво­е­му́ моли́твенному возлю́бим дру́г дру́га и единомы́слием испове́мы Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, Тро́ицу Единосу́щную и Неразде́льную, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

* * *

Св. Ангелу-Хранителю*

Аудио:

0:21

 

А́нгеле Бо́жий, храни́телю мой святы́й, на соблюде́ние мне от Бо́га с Небе­се́ да́нный, приле́жно молю́ тя: ты мя днесь про­све­ти́, и от вся́каго зла сохра­ни́, ко благо́му дея́нию наста́ви и на пу́ть спасе́ния напра́ви. Ами́нь.

Пере­вод: Ангел Божий, хра­ни­тель мой свя­той, дан­ный мне с небес от Бога на сохра­не­ние, усерд­но молю тебя: ты меня ныне про­све­ти, и от вся­ко­го зла сохра­ни, к доб­ро­му делу наставь, и на путь спа­се­ния направь. Аминь.

* * *

Молитвы пред иконой Божией Матери «Взыскание погибших»

(5/18 фев­ра­ля)

Пред ико­ной Пре­свя­той Бого­ро­ди­цы «Взыс­ка­ние погиб­ших» молят­ся о бла­го­сло­ве­нии бра­ка; к ней при­хо­дят с моль­бой об осво­бож­де­нии от поро­ков, при­те­ка­ют мате­ри с хода­тай­ством о поги­ба­ю­щих детях, о здра­вии и бла­го­по­лу­чии детей, об исце­ле­нии болез­ней глаз и сле­по­ты, от зуб­ной боли, от лихо­рад­ки, от неду­га пьян­ства, при голов­ной боли, о вра­зум­ле­нии отпав­ших от веры Пра­во­слав­ной и о воз­вра­ще­нии заблуд­ших в Церковь.

Тропарь, глас 4

Аудио:

00:17

Взы­щи́ нас, погиба́ющих, Пресвята́я Де́во,/ не по грехо́м бо на́шим наказу́еши нас,/ но по человеколю́бию ми́луеши,/ изба́ви нас от а́да, боле́зни и ну́жды// и спа­си́ нас.

Пере­вод: Взы­щи нас, поги­ба­ю­щих, Пре­свя­тая Дева, ибо по гре­хам нашим не нака­зы­ва­ешь нас, но по чело­ве­ко­лю­бию милу­ешь, избавь нас от ада, болез­ни и скор­би и спа­си нас.

Кондак, глас 6

Аудио:

00:21

Предста́тельство христиа́н непосты́дное,/ хода́тайство ко Твор­цу́ непрело́жное,/ не пре́зри гре́шных моле́ний гла́сы,/ но пред­ва­ри́, я́ко Блага́я, на по́мощь нас,/ ве́рно зову́щих Ти:/ уско­ри́ на моли́тву и потщи́ся на умоле́ние,// предста́тельствующи при́сно, Богоро́дице, чту́щих Тя.

Защи­та хри­сти­ан надеж­ная, Хода­тай­ство ко Твор­цу неиз­мен­ное! Молит­вен­ных голо­сов греш­ни­ков не пре­зри, но ско­ро при­ди, как Бла­гая, на помощь нам, с верою взы­ва­ю­щим Тебе: «Поспе­ши с заступ­ле­ни­ем и ускорь моле­ние, Бого­ро­ди­ца, все­гда защи­щая чту­щих Тебя!»

Величание

Аудио:

00:13

Велича́ем Тя, Пресвята́я Де́во, и чтим о́браз Твой святы́й, и́мже боле́зни на́ша врачу́еши и ду́ши на́ша к Бо́гу возво́диши.

Молитва

Аудио:

01:41

О, Пресвята́я и Преблагослове́нная Де́во, Влады́чице Богоро́дице! При́зри ми́лостивным Твои́м о́ком на нас, предстоя́щих пред свято́ю ико́ною Твое́ю и со умиле́нием моля́щихся Тебе́; воздви́гни нас из глу­би­ны́ грехо́вныя, про­све­ти́ ум наш, омраче́нный страстьми́, и уврачу́й я́звы душ и теле́с на́ших. Не и́мамы ины́я по́мощи, не и́мамы ины́я наде́жды, ра́зве Тебе́, Влады́чице. Ты ве́си вся не́мощи и согреше́ния на́ша, к Тебе́ прибега́ем и вопие́м: не оста́ви нас Твое́ю Небе́сною по́мощию, но предста́ни нам при́сно и Твои́м неизрече́нным милосе́рдием и щедро́тами спа­си́ и поми́луй нас, погиба́ющих. Да́руй нам исправле́ние грехо́вныя жи́зни на́шея и изба́ви нас от скорбе́й, бед и боле́зней, от напра́сныя сме́рти, а́да и ве́чныя му́ки. Ты бо, Цари́це и Влады́чице, ско́рая Помо́щница и Засту́пница еси́ всем притека́ющим к Тебе́ и кре́пкое прибе́жище гре́шников ка́ющихся. Пода́ждь у́бо нам, Преблага́я и Всенепоро́чная Де́во, христиа́нский коне́ц жития́ на́шего ми́рен и непосты́ден и сподо́би нас Твои́м хода́тайством всели́тися в Оби́телях Небе́сных, иде́же непреста́нный глас пра́зднующих ра́достию сла́вит Пресвяту́ю Тро́ицу, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

* * *

Молитвы пред иконой Божией Матери «Знамение» Корчемная

(27 нояб­ря / 10 декабря)

Пред ико­ной Пре­свя­той Бого­ро­ди­цы «Зна­ме­ние» Кор­чем­ная молят­ся о настав­ле­нии в Пра­во­слав­ной вере, об избав­ле­нии от ере­си и рас­ко­лов, об исце­ле­нии болез­ней рук и ног, от пьян­ства, о вра­зум­ле­нии отпав­ших от веры Пра­во­слав­ной и о воз­вра­ще­нии заблужд­ших в Церковь.

Величание

Аудио:

00:15

Велича́ем Тя, Пресвята́я Де́во, Ма́ти Хри­ста́ Бо́га на́шего, и чтим о́браз Твой святы́й, от него́же источа́еши исцеле́ния всем, с ве́рою к Тебе́ притека́ющим.

Молитва

Аудио:

01:32

О, Пресвята́я Влады́чице Богоро́дице, Небе́снаго Царя́ Ма́ти, Богоизбра́нная Отрокови́це! Ненаде́жных наде́яние, больны́х исцеле́ние, си́рым предста́тельнице, скорбя́щим утеше́ние и ра́дость, оби́димым покрови́тельнице и всем в беда́х и напа́стях су́щим ско́рое поможе́ние и заступле́ние! Помо­зи́, о Ма́ти Бо́жия, и нам гре́шным в ско́рби на́шей, воз­ве­се­ли́ ра́достию серд­ца́ люде́й Твои́х; упра́ви в ми́ре и тишине́ жизнь на́шу и не да́ждь во отча́яние впа́сти.

Ты бо Еди́на еси́ па́че всех святы́х и па́че всех Го́рних умо́в Предста́тельница на́ша к Бо́гу, я́ко Всеблага́го Царя́ Блага́я Ма́ти. Те́мже мы, гре́шнии, на Пречи́стый Твой о́браз Зна́мения взира́юще, умиле́нно преклоня́ем коле́на и, благогове́йно лобыза́юще, мо́лим Тя, Благосе́рдая Ма́ти: не отри́ни смире́ннаго моле́ния на́шего и яви́ нам зна́мение ми́лости Тво­ея́: никто́же бо, к Тебе́ прибега́я со упова́нием, исхо́дит от Тебе́ посра́млен, но про́сит благода́ти и прие́млет дар к поле́зному проше́нию, прославля́я Сы́на Тво­е­го́ и Бо́га, и Тебе́ с Ним, во ве́ки веко́в. Ами́нь.


* Про­то­и­е­рей Сера­фим Сло­бод­ской. Закон Божий.

  • Пожертвовать
  • 173 тыс. 1