Соціальна відповідальність людини: Неприпустима назва — Вікіпедія

“Корпоративна соціальна відповідальність” та “бізнес і права людини”: співвідношення концепцій

Інтеграція України в європейський та світовий правовий простір вимагає актуалізації, осучаснення господарсько-правової доктрини, що, зокрема, передбачає освоєння нових контекстів, у яких повною мірою може виявити себе здатність господарського права до інтегративного, синергетичного застосування різних методів правового впливу. До таких контекстів належить проблематика соціальних наслідків ведення бізнесу, відповідальності підприємств за шкоду, запо діювану суспільству та окремим його членам, і ролі держави в забезпеченні соціальної спрямованості бізнесу. Метою статті є дослідження концепцій “корпоративна соціальна відповідальність” (КСВ) та “бізнес і права людини” (БПЛ), їхніх спільних та відмінних рис, перспективних напрямів зближення та значення для доктрини господарського права в Україні. З’ясовано, що КСВ та БПЛ є тісно пов’язаними течіями юридичної думки, предметом уваги яких є компанії, що провадять відповідальну й суспільно корисну господарську діяльність. Утім, ці концепції мають основні відмінності, що випливають із їхнього різного походження. У межах КСВ наголос стоїть на прийнятті рішень самими компаніями, а не на державному регулюванні їхньої діяльності чи юридичній відповідальності. КСВ розглядається як чинник конкурентоспроможності підприємства. Натомість БПЛ оцінює корпоративну поведінку в світлі загальновизнаних стандартів прав людини, закріплених в основоположних міжнародних договорах, і більшою мірою зосереджується на притягненні компаній до відповідальності за завдану шкоду, ніж на позитивному визнанні ролі, яку може відіграти бізнес у просуванні та захисті прав людини. Нормативну основу БПЛ становлять Керівні принципи Організації Об’єднаних Націй із прав людини в сфері бізнесу 2011 р. Обґрунтовано доцільність інтеграції обох течій, що дасть змогу сформулювати широкоохоплюючу концепцію соціально відповідального бізнесу, яка не обмежуватиметься обов’язком компаній дотримуватися прав людини (як це нині передбачено Керівними принципами), а включатиме й обов’язок вживати проактивні й позитивні кроки в напрямку захисту і реалізації прав людини. З огляду на низький рівень проникнення в українську правову й бізнес-свідомість ідей та практик соціально відповідального бізнесу великою є вага освітніх і просвітницьких зусиль. Важливу роль у вжитті таких зусиль може відіграти наука господарського права, яка характеризується орієнтацією на дотримання публічного інтересу в процесі ведення бізнесу та методологічним плюралізмом.

СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ДЕРЖАВИ ТА БІЗНЕСУ

Тип: На вибір студента

Кафедра: публічного адміністрування та управління бізнесом

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
44Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
432доцент Бобко Л. О.УФО-21с, УФП-21с, УФП-22с, УФФ-21с, УФФ-22с, УФФ-23с, УФФ-24с

Практичні

Опис курсу

МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Мета вивчення навчальної дисципліни полягає у формуванні у студентів фундаментальних знань теорії та практики соціальної відповідальності з позиції сучасних стандартів соціальної політики, соціальної звітності, етики бізнесу й прав людини в умовах інтеграції концепції стійкого розвитку і набуття ними відповідних професійних компетенцій, що забезпечують формування соціально-відповідальної поведінки.

Завданням дисципліни є вивчення теоретичних положень і практики взаємодії держави, бізнесу, суспільства та людини у сфері соціальної відповідальності як умови стійкого розвитку суспільства.

Вимоги до знань і умінь

а) знати:
– концептуальні основи розвитку соціальної відповідальності; сутність, види, категорії, еволюцію, концепції, моделі та рівні соціальної відповідальності;
– особливості соціальної відповідальності різних суб’єктів соціального розвитку;
– місце соціальної відповідальності в управлінні організацією; -нормативно-правові засади розвитку соціальної відповідальності;
– моделі корпоративної соціальної відповідальності і становлення різних типів корпоративної культури;
– критерії, показники та методику оцінювання соціальної відповідальності;
– особливості вияву соціальної відповідальності бізнесу в українських реаліях;
– сутність соціальних інвестицій як форми вияву корпоративної відповідальності роботодавців;
– сутність, складові та пріоритети розвитку соціально відповідальної політики управління персоналом;
– екологічні аспекти соціальної відповідальності та їх нормативно-правове регулювання;
– зміст, структуру і вимоги міжнародних стандартів звітності, особливості соціальної звітності в Україні.
– вимоги до діяльності за спеціальністю, зумовлені необхідністю забезпечення сталого розвитку України, її зміцнення як демократичної, соціальної і правової держави;
б) уміти:
– застосовувати набуті знання з проблематики соціальної відповідальності при аналізі наявного стану соціально-економічних реалій сучасного світу й перспектив його розвитку;
– досліджувати соціальні явища, використовувати теорію та практику соціальної відповідальності, аналізувати основні процеси та явища зовнішнього та внутрішнього світу людини;
– опрацьовувати різноманітні джерела інформації, формувати власну точку зору, робити висновки, приймати рішення;
– творчо використовувати знання з проблематики соціальної відповідальності у своїй практичній та духовній життєдіяльності, грамотно формувати та формулювати власну думку з будь-яких світоглядних питань, впевнено й аргументовано захищати власну позицію;
– збирати й оцінювати інформацію з корпоративної соціальної відповідальності для прийняття рішень і формування пропозицій до програм розвитку організації;
– ідентифікувати, аналізувати і ранжувати очікування зацікавлених сторін організації з позицій концепції корпоративної соціальної відповідальності;
– формувати ефективну взаємодію роботодавців з персоналом на засадах соціальної відповідальності;
– формувати відносини підприємства із зовнішніми організаціями на засадах корпоративної соціальної відповідальності;
– визначати напрями активізації індивідуальної та колективної екологічної відповідальності;
– посилювати соціальну відповідальність суб’єктів суспільного розвитку через соціальне партнерство;
– здійснювати моніторинг та оцінювати ефективність корпоративної соціальної відповідальності;
– аналізувати соціальну звітність організації і готувати необхідну інформацію для її формування;
– узагальнювати матеріали аналізу для формування пропозицій щодо удосконалення програм корпоративної соціальної відповідальності;
– розвивати корпоративну соціальну відповідальність як чинник підвищення конкурентоспроможності;
– застосовувати основні принципи прийняття етичних управлінських рішень.

Рекомендована література

Основна література:
1. Корпоративна соціальна відповідальність: моделі та управлінська практика [Текст] : підручник / Саприкіна М. А., Ляшенко О., Саєнсус М. А., Місько Г. А., Зінченко А. Г. ; за наук. ред. д.е.н., проф., засл. діяч науки і техніки України Редькіна О. С. – К. : ТОВ «Фарбований лист», 2011. – 480 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: rinek.onu.edu.ua › article › view
2. Корпоративна соціальна відповідальність: підручник/ О. Гирик, О.Денис, О. Дубовик, І. Жеребило, А. Зінченко, Н. Реверчук, М. Саприкіна, Р. Семів, З. Скринник, К. Телюк; за заг.ред. д-ра екон.наук, проф. Т.С. Смовженко, д-ра екон.наук, проф.А.Я. Кузнєцової. — К.: УБС НБУ, 2009. 214с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: library.cibs.ubs.edu.ua › CGI-BIN › cgiirbis_64 › S21STR=Корпорат..
3. Корпоративная социальная ответственность: учебник и практикум для академического бакалавриата / под общ. ред. В.Я. Горфинкеля, Н.В. Родионовой. – М.: издательство Юрайт, 2019. – 438 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://urait.ru/bcode/445022
4. Лазоренко О., Колишко Р., та ін. Посібник із КСВ. «Базова інформація з корпоративної соціальної відповідальності» / — К.: Видавництво «Енергія», 2012. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: lpw.org.ua › files › content › CSRGuide_print12.05.08.pdf
5. Охріменко О.О., Іванова Т.В. Соціальна відповідальність. – Навч. посіб. – Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут». – 2015. – 180 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: ied.kpi.ua › wp-content › uploads › 2015/10 › Socialna-vidpovidalnist
6. Петроє О.М. Соціальний діалог як інструмент формування корпоративної політики сучасних підприємств в Україні: [навч. посіб.]/ Ольга Михайлівна Петроє. – К.: Центр учбової літератури, 2010. — 60 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: ktpu.kpi.ua › Petroye-O.M.-Sotsialnij-dialogyak-institut-DU.pdf

ІНТЕРНЕТ САЙТИ
1. Глобальная инициатива ответственного лидерства (Global Responsible Leadership Initiative — GRLI) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://grli.org/
2. Мережа Глобального Договору в Україні https://globalcompact.org.ua/
3. Центр Розвиток корпоративної соціальної відповідальності http://csr-ua.info/csr-ukraine/
4. Центр корпоративной социальной ответственности Высшей школы менеджмента СПбГУ. https://gsom.spbu.ru/gsom/centers/csr/
5.International Centre for Corporate Social Responsibility (ICCSR) https://www.eldis.org/organisation/A7567
6. AccountAbility The Institute of Social and Ethical Accountability www.accountability21.net
7. Boston College Center for Corporate Citizenship — http://www.bcccc.net/
8. Business and Human Rights www.business-humanrights.org
9..Сorporate Social Responsibility Forum www.pwblf.org
10. Global Reporting Initiative www.globalreporting.org
11. Social Accountability International (SAI) http://www.sa-intl.org
12.The Center for Corporate Citizenship at Boston College www.bc.edu/cccr
13. The Global Compact www.unglobalcompact.org
14. World Business Council for Sustainable Development www.wbcsd.ch

Матеріали

Робоча програма навчальної дисципліни (бакалавр, денна ф.н.)

Робоча програма навчальної дисципліни (бакалавр, заочна ф.н.)

Плани семінарських занять і методичні рекомендації щодо їх проведення (бакалавр, заочна ф.н.)

Завдання для самостійної роботи студента і методичні рекомендації щодо їх виконання (бакалавр, денна ф.н.)

Завдання для самостійної роботи студента і методичні рекомендації щодо їх виконання (бакалавр, заочна ф.н.)

Завдання для індивідуальної роботи студента і методичні рекомендації щодо їх виконання (бакалавр, денна ф.н.)

Завдання для індивідуальної роботи студента і методичні рекомендації щодо їх виконання (бакалавр, заочна ф.н.)

Засоби діагностики (бакалавр)

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус: СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ДЕРЖАВИ ТА БІЗНЕСУ (денна ф.н.)

Завантажити силабус

Силабус: СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ДЕРЖАВИ ТА БІЗНЕСУ (заочна ф.н.)

Завантажити силабус

Соціальна відповідальність | Центр академічної етики та досконалості в освіті «Eтос»

 

Напрям діяльності Центру "Соціальна відповідальність" (у сфері освіти та науки)

Центр здійснює просвітницьку діяльність для розвитку соціальної відповідальності в освіті та науці, сприяє реалізації принципів соціальної відповідальності у діяльності закладів освіти і наукових установ країни, розроблює й впроваджує ініціативи для розширення партнерської взаємодії всіх заінтересантів сучасного українського суспільства, просуває ідеї стійкого розвитку територій і суспільства, досліджує проблематику соціальної відповідальності в освіті та засад стійкого суспільства, надає консультації тощо.

 


Чи є відповідальність вищої школи перед суспільством? Особливо із врахуванням того, що заклади вищої освіти здійснюють підготовку / навчання фахівців для майбутньої професійної їх діяльності, яка спрямована на перспективу розвитку країни.

Соціальна відповідальність (СВ) у сучасному суспільстві розглядається в усіх сферах життєдіяльності людини і постає як проблема відродження гуманістичних цінностей. У розумінні відповідальної поведінки фахівця (людини) сьогодні акценти зміщуються від індивідуальної та причинно-наслідкової реакції, дії до корпоративної (колективної) і

проспективної (за майбутню поведінку), перспективної (на упередження подій) діяльності.

Усвідомлення та розуміння власної соціальної відповідальності кожною особистістю у наш час є суттєво важливим для всього суспільства. Це стосується й фахівців будь-якого профілю, адже відповідальна професійна поведінка в сучасних організаціях позначається на умовах життя й добробуті людей, підприємств, міст, країни. Крім того, все гострішими стають проблеми безпечного існування людини, людей, адже перенасичення технічним, технологічним втручанням у біосферу порушило баланс «людина – природа» і вимагає відновлення. Нові умови життєдіяльності потребують і світоглядної культури фахівців.

Соціальна відповідальність є відповідальністю організації за вплив своїх рішень і дій на суспільство та довкілля через прозору та етичну поведінку, що:
   сприяє стійкому розвитку, здоров’ю та добробуту суспільства,
   враховує очікування заінтересованих сторін,
   відповідає існуючому законодавству та узгоджується з міжнародними нормами поведінки,
   узгоджується стратегією розвитку організації,
   інтегрована в діяльність всієї організації,
   реалізується на практиці взаємовідносин організації.

Джерело: Міжнародний стандарт ISO 26000:2010

Соціальна відповідальність у широкому сенсі є відповідальністю соціальних акторів у системах сучасного суспільства, таких як політика, економіка, наука, техніка тощо, перед суспільством, згідно з його цінностями, моральними та правовими нормами (Анатолій Єрмоленко)

 

Корпоративна соціальна відповідальність як інструмент діяльності провідних організацій світу узгоджена з концепцією стійкого суспільного розвитку (Sustainable Development), що передбачає гармонізацію соціальної, економічної та екологічної сфер з тим, щоб від покоління до покоління не погіршувати якість і безпеку життя людей, стан довкілля й здійснювати соціальний поступ суспільства, де визнають і враховують потреби кожної людини.

Корпоративна соціальна відповідальність (КСВ) ― концепція менеджменту організації, що забезпечує її корпоративну стійкість, та водночас добровільний внесок у стійкий розвиток суспільства, пов’язаний з напрямом основної діяльності, спрямований на задоволення очікувань заінтересованих сторін, без шкоди довкіллю. Корпоративна соціальна відповідальність
◊ ґрунтується на принципах Глобального Договору ООН (1999),

◊ є добровільною ініціативою організацій,
◊ показує системну діяльність,
◊ підпорядковує економічні завдання соціальним,
◊ переорієнтовує менеджмент організації з короткострокових рішень на соціально відповідальні довгострокові рішення,
◊ керується Міжнародним стандартом “Керівництво із соціальної відповідальності” (ISO 26000:2010).

Стосовно термінології відзначимо, що корпоративна соціальна відповідальність ще є предметом довгих теоретичних дискусій і дотепер, принаймні у нас в Україні, що пов’язано із факторами перекладу понятійного блоку «КСВ» та залученням у дискурс заінтересантів. Таке словосполучення найбільш широко використовується у стосунках бізнесу та суспільства. Соціально відповідальний бізнес бере на себе певні суспільні та соціальні зобов’язання, не тільки відстоює інтереси власників і співробітників, а бере відповідальність за клієнтів, постачальників і громади.
Спочатку вважалося, що бізнес слугує суспільству, тому несе відповідальність перед соціумом і повинен відповідати певним очікуванням суспільства. Проте у дискусіях довкола КСВ акцент у запитанні «Який вплив бізнес здійснює на світ навколо?» змінено на таке: «Який вплив світ дає на бізнес?», тим самим було обумовлено введення терміну «стійкий розвиток бізнесу» (Всесвітній економичний форум, Давос, 2009). Тобто у той час наголошувалося: «Не може бути соціально відповідального бізнесу у безвідповідальному оточенні».

КСВ за ці роки уже стала частиною конкурентної боротьби провідних компаній світу. Орієнтація бізнес-лідерів світу сьогодні зафіксована у маніфесті Всесвітнього економичного форуму (Давос, 2020) із гаслом «Stakeholder Capitalism» (формування капіталізму для всіх заінтересованих сторін) та висновками: «відповідальність бізнесу тепер масштабніша», «Результати діяльності компанії мають вимірюватися не тільки доходом акціонерів, а й тим, як вона досягає цілей із захисту навколишнього середовища, соціальної відповідальності та корпоративного управління».

Чи може бути освіта поза сучасним рухом світу до стійкого суспільства?

 

Соціальна відповідальність — ПСИХОЛОГІС

Соціальна відповідальність — відповідальність перед людьми і даними їм обіцянками (зобов’язаннями), Це найбільш поширене розуміння відповідальності, і при строгому розгляді будь-які інші види відповідальності є формою соціальної відповідальності.

«Ти це зробив чи ні?» Це попит з людини того, що він був повинен або обіцяв зробити.

Відповідь «Так, я це зробив» (якщо це чесна відповідь) — характеризує людину соціально відповідального, а відповідь «Ні, я це не зробив» — людини безвідповідального з соціальної точки зору.

Соціальна відповідальність — те ж саме, що почуття обов’язку. Борг може бути ситуативним («Я пообіцяв — значить зроблю», «Взяв слово — тримай») або властивим соціальної ролі, статусом (борг матері, сина, громадянина, людини).

Соціальна відповідальність передбачає, що людина може вибирати: він просто слід обов’язків, запропонованим його ролі. Звичайно, він може вибирати саму роль, але, обравши її, він зобов’язаний підпорядкувати себе її функціоналу, інакше він буде безвідповідальною людиною. Тому соціальну відповідальність можна також назвати рольової відповідальністю. У разі рольовий відповідальності осіб обмежується одним вибором якої-небудь ролі в початку, а потім живе по плану (сценарію) цієї ролі. Це робить життя зрозуміліше і простіше: не треба постійно поринати в екзистенційні роздуми з приводу своїх дій.

Всередині соціальної відповідальності розрізняють цивільну, ділову, батьківську і інші види відповідальності, включаючи відповідальність перед самим собою.

Всередині цих видів відповідальності йде більш дробове розподіл за напрямами, відповідаючи на питання «За що конкретно відповідальність»: наприклад, відповідальність за власні дії чи слова, за яку справу або завдання, за себе чи за інших, за вже відбулося або за майбутнє.

Відповідальність передбачає зобов’язання давати іншим або звільняти їх від чого-небудь.

Наприклад, якщо на роботі людина бере відповідальність за виконання певних завдань, то це означає, що він буде використовувати весь свій досвід, таланти і час, щоб їх досягти і при цьому не перекладати їх рішення на плечі своїх колег.

«Я здатний відповідати за самого себе» — означає, що людина себе контролює і не збирається своїми неконтрольованими реакціями турбувати інших людей.

Різновидом соціальної відповідальності є ділова відповідальність — відповідальність за доручену справу і досягнуті результати.

Социальная осведомленность: вводное руководство

17 июля 2020 г.

Концепция социальной осведомленности довольно проста; это способность человека учитывать точки зрения других людей, групп или сообществ и применять это понимание при взаимодействии с ними.

Хотя определение социальной осведомленности довольно сжато, это тонкое умение, которое значительно развивается в детстве. Фактически, большинство людей признают, что «социальная осведомленность» — это то, что продолжает оттачивать на протяжении всей взрослой жизни; поскольку мы знакомимся с новой информацией и опытом, которые требуют от нас понимания взглядов и точек зрения других.

Что такое социальная осведомленность и почему это важно?

По мере нашего роста навыки социальной осведомленности и осведомленности общества помогают нам понять, как человек вписывается в сообщество и мир и вносит в него свой вклад, а также как мы получаем от мира то, что нам нужно.

В долгосрочной перспективе навыки социальной осведомленности помогут нам понять профессионализм на рабочем месте, а также упростят обмен информацией, общение и сотрудничество с другими. С личной точки зрения, социальная осведомленность является фундаментальной частью создания дружбы и отношений, помогая нам вести счастливую и полноценную жизнь.

Хотя социальная осведомленность все еще развивается в школьные годы ребенка, это жизненно важный навык, который нужно развивать у детей — не только из-за последствий на всю жизнь, но и из-за того, что он помогает им и другим получить максимальную отдачу от своего образования.

В школе молодые люди с сильной социальной осведомленностью могут легче адаптироваться к изменяющейся среде, учитывая, что могут чувствовать другие, и будут меньше проявлять деструктивное поведение.

Пример из школы

Школы — идеальное место для наблюдения за развитием социальной осведомленности, и каждый момент времени будет представлять примеры растущего эмоционального интеллекта и осведомленности у детей.

Рассмотрим случай, когда двое детей тихо сидят и участвуют в совместном обучении. Третий ребенок может захотеть присоединиться и внезапно вступит во взаимодействие; использовать неуклюжий язык тела, чтобы стать центром внимания. Это не дает другим детям иного выбора, кроме как заниматься.

Если двое первоначальных детей также обладают довольно слаборазвитыми социальными способностями, такой вид принудительного взаимодействия может быть приемлемым, но если их эмоциональные навыки немного более развиты, действия третьего ребенка, вероятно, будут сочтены грубыми.Даже если дети не сразу обращаются к каким-либо негативным чувствам, это может повлиять на социальные решения в дальнейшем — и это почти наверняка прерывает преподавание и обучение.

Какие бывают типы социальной осведомленности?

Теория социально-эмоционального обучения основана на работе Дэниела Гоулмана , который строит идею социального и эмоционального интеллекта (EQ) вокруг ряда ключевых компонентов социальной осведомленности, в том числе:

 • Эмоциональное самосознание : Эмоциональная осведомленность — это навык, лежащий в основе понимания того, что человек чувствует, и оценки того, как разные настроения могут влиять на окружающих.

 • Саморегуляция : Саморегуляция — это искусство управления реакцией на эмоции — предвидение результатов в попытке избежать эмоциональной реакции в личных и социальных ситуациях.

 • Мотивация : Мотивация включает понимание того, как использовать эмоциональные факторы для обучения и достижения личных целей.

 • Сочувствие : Сочувствие — это умение учитывать эмоции и обстоятельства других людей.

 • Уважение : Уважение лучше всего определить как уважение к опыту, эмоциям, желаниям или правам другого человека или группы.

 • Доброта : Доброта — это идея быть дружелюбной и внимательной к другим людям, и она особенно важна, даже если вы не разделяете их взгляды или точку зрения.

 • Активное слушание : Активное слушание — это умение действительно быть замеченным, чтобы слушать, обращать внимание и находить время, чтобы понять, что говорится.

 • Сотрудничество : Сотрудничество — важная часть поиска решения или способа работы с другими людьми или группами. Часто это связано с компромиссом, но помогает достичь общих целей.

Как обучать социальной осведомленности в школе?

Согласно информации, предоставленной Goleman, школы, которые помогают развить вышеуказанные социальные навыки у своих учеников, видят значительное сокращение случаев дисциплинарных проблем, издевательств, насилия и злоупотребления психоактивными веществами — в то время как успеваемость, участие сообщества и общее эмоциональное благополучие -бытие увеличивается.

Итак, как можно обучить социальной осведомленности в школе?

Во-первых, важно понимать, где в настоящее время находится EQ каждого ребенка — каждый ребенок входит в класс с разным опытом и опытом, поэтому важно определить тех, чья осведомленность требует первоначальной помощи или чуть большей постоянной поддержки.

С этого момента учителя должны быть готовы обсуждать эмоции в классе — и это обсуждение должно, насколько это возможно, быть свободным от осуждения.Есть тенденция называть некоторые эмоции «хорошими», а некоторые — «плохими». По правде говоря, в том, что чувствует ученик, нет правильного или неправильного; вместо этого есть просто подходящие способы выражения этих эмоций — часто в зависимости от обстановки или обстоятельств.

Следующие шаги

Не существует единственного урока магии, который позволил бы компонентам эквалайзера незамедлительно встать на свои места для каждого ребенка. Вместо этого модель позитивного действия подчеркивает каждое позитивное действие и способность; продвижение здорового и позитивного цикла.

С каждым разделом дети в вашей школе начнут распознавать свои эмоции и управлять ими, разовьют понимание других и будут эффективно справляться с социальными ситуациями; как в школе, так и в обществе — путь к успеху на протяжении всей жизни.

Positive Action предлагает вебинары и ресурсы, которые дают вам и вашей команде возможность подробно изучить информацию о программе и задать любые вопросы, которые могут у вас возникнуть. Если вы хотите узнать больше о том, что мы можем предложить вашей школе, свяжитесь с нами и обсудите, как могут выглядеть следующие шаги для вашей школы.

8 тактик социальной осведомленности, которые сделают вас лучшим лидером

Вы, наверное, слышали о важности эмоционального интеллекта (EQ). Но развиваете ли вы навыки, необходимые для повышения вашего EQ? Социальная осведомленность — ключ к успеху.

Согласно книге «Эмоциональный интеллект 2.0», в то время как самосознание «предполагает взгляд внутрь себя, чтобы узнать о себе и понять себя, социальное сознание смотрит вовне, чтобы узнать и оценить других.«Социальная осведомленность направлена ​​на распознавание и понимание чувств других.

Социальная осведомленность требует, чтобы вы жили настоящим моментом, избегая беспорядка в уме, чтобы практиковать активное слушание и наблюдение. Вот восемь тактик, которые помогут вам стать более социально осведомленным и, в конечном итоге, стать лучшим лидером.

1. Поймите, что значит слушать

Большинство из нас думает, что мы хорошие слушатели. К сожалению, правда в том, что мы обычно слишком заняты обдумыванием следующего ответа, чтобы по-настоящему слышать, что говорят другие.

Хорошие слушатели не предполагают, что они знают или понимают ситуацию, прежде чем выслушать кого-то. Они слушают, ищут факты в ситуации, а затем анализируют окружающие ее эмоции.

Когда вы замедлитесь и начнете по-настоящему слушать, вы можете быть удивлены тем, что вы узнали о своих сотрудниках и организации — и о том, как вы можете помочь работе с новой информацией.

2. Повторите сказанное

Вы говорите, что слушаете.Но можете ли вы это доказать?

Лучший способ убедиться, что вы поняли сказанное, — это повторить то, что вы услышали, своими словами и при необходимости попросить дополнительную информацию. Это помогает показать, что вы понимаете сказанное, и дает понять другому человеку, что его мнение ценится и выслушивается.

Например, скажем, сотрудник говорит вам, что проект был завершен с опозданием из-за крайнего срока, который давал им всего три дня на то, чтобы вернуться к работе.

В ответ вы можете сказать: «Я понимаю.Это было поздно, потому что вам дали крайний срок, который был слишком агрессивным для требуемого объема работы. Как мы можем избежать этого в будущем? »

Подобное активное слушание в конечном итоге приводит к большему пониманию и доверию среди руководителей и сотрудников.

3. Обратите внимание на тон голоса

Спросите любого актера, и он скажет вам — способ, вы говорите что-то, может быть разницей между днем ​​и ночью.

Например, если сотрудник восторженно визжит от волнения, говоря: «Нет проблем!» это немного отличается от двойственного бормотания одних и тех же слов.

Обратите внимание на энергию, стоящую за тем, что говорят ваши сотрудники, чтобы понять, что они чувствуют. Это особенно важно во время виртуальных встреч, когда у вас нет визуальных подсказок. Тон голоса человека может помочь вам понять, что он чувствует, и дать вам лучшую возможность выбрать наиболее подходящий ответ или образ действий. Лучшие лидеры созвучны чувствам других.

4. Следите за мимикой и языком тела

Не забывайте о невербальных сигналах.Вы должны присутствовать и уделять все свое внимание таким вещам, как выражение лица и язык тела. Хотя это потребует дополнительных усилий, это может иметь большое значение.

Например, если вы спрашиваете Адама, есть ли у него время для обсуждения чего-либо, и он вздрагивает, говоря: «Конечно, мы можем поговорить», — обратите внимание на язык его тела. Хотя он говорит «да», его физическая реакция говорит вам, что сейчас не самое подходящее время.

В этом случае вы можете сказать: «Думаю, я заметил некоторые колебания относительно времени.Будет ли вам лучше встретиться сегодня позже? » Таким образом, у вашего сотрудника будет возможность встретиться в то время, которое менее мешает его работе.

5. Держите руку на пульсе офиса

Сможете ли вы прочитать настроение в комнате? Можете ли вы почувствовать, как идут дела у ваших сотрудников, даже если они прямо не говорят или не показывают вам, что они чувствуют?

Навыки наблюдения имеют фундаментальное значение для социальной осведомленности. Когда вы уделяете пристальное внимание тому, что происходит вокруг вас, ваше понимание того, что вас окружает, может помочь задать тон тому, как вы подходите к различным ситуациям.

Например, как выглядит ваш офис? Есть ли хороший баланс интенсивности и удовольствия, или он слишком сильно колеблется в одну сторону? Неужели интенсивность настолько велика, что она превратилась в напряжение, и сотрудники становятся перегруженными? Или здесь так много добродушного веселья, что работа не выполняется?

Чувство настроения и темпов вашей организации может помочь вам определить лучшую стратегию для поддержания хорошего баланса с вашими сотрудниками. Например, если ваша команда кажется перегруженной, можно ли передать ее на аутсорсинг или перераспределить? Или вы должны оставить его дома и заказать обед для своих сотрудников в знак признательности за дополнительную работу? И наоборот, если работа не выполняется, примите меры, чтобы помочь вашей команде расставить приоритеты и сосредоточиться, не теряя при этом позитивного товарищества.

Затем, когда это большое предложение поступит к вам на стол, вы будете иметь хорошее представление о том, кто доступен и лучше всего подходит для выполнения задачи, а также о реалистичных сроках ее выполнения.

Когда вы следите за настроением в офисе, принимать подобные решения становится проще.

6. Обратите внимание на детали

Если вы хотите быть на связи со своими сотрудниками, вам нужно внимательно следить за своим окружением и действительно видеть то, что находится перед вами.

Регулярно обходите офис и наблюдайте за происходящим.Речь идет не о том, чтобы быть увиденным — это о том, чтобы узнать своих сотрудников как людей и интерпретировать настроение команды.

Задавайте вопросы, чтобы показать своим сотрудникам, что вы заинтересованы. Например, Кайл только что положил новую фотографию на свой стол? Сообщите ему, что вы заметили, и спросите о последних каникулах его семьи.

7. Избегайте проезжей части

Когда вы проходите по комнате, у вас может возникнуть соблазн вычеркнуть некоторые дела из своего списка дел, обсуждая любые важные вопросы с сотрудниками, как вы их видите.

Тем не менее, по возможности старайтесь избегать встреч на машине. Если у вас есть конкретная тема, которую вы хотите обсудить с сотрудником, всегда ищите социальные сигналы о том, подходящее ли время для этого, прежде чем погрузиться в нее.

Например, Саманта усердно работает и выглядит так, как будто она в зоне? Не перебивайте, но в следующий раз, когда вы увидите ее, вы можете сказать: «Я видел, что вы действительно были сосредоточены на своем проекте раньше. Я ценю это!» Затем спросите ее, когда она будет доступна для быстрого разговора.

Таким образом, вы дадите ей понять, что заметили ее преданность делу, не прерывая ее рабочий процесс.

8. Перестань делать заметки

В то время как ведение заметок могло иметь большое значение, когда вы читали лекции в колледже, такая же практика в профессиональной среде может иметь непреднамеренные негативные последствия.

Очень легко что-то пропустить, когда вы заняты черчением в блокноте. Постарайтесь отложить ручку и оторвать взгляд от бумаги на собраниях. На встрече вы должны активно взаимодействовать с другими.

И обратите внимание, когда, например, ваши сотрудники начинают выписываться на собрание, потому что обсуждаемые темы не имеют отношения к их работе, или если глаза закатываются или напряжение возрастает, когда поднимается определенная тема.

Если вы присутствуете в такие моменты, вы можете увидеть возможность вмешаться и направить разговор в более конструктивное русло или копнуть глубже, чтобы выявить основные проблемы.

Двигайтесь вперед, улучшая отношения

Как руководитель, если вы не осведомлены об обществе, вашим сотрудникам может казаться, что у вас есть собственные планы, и их не волнует их мнение.

Сотрудники хотят, чтобы их привлекали к принятию решений, влияющих на их работу. Когда они чувствуют, что их лидеры заботятся и им можно доверять, они становятся более заинтересованными.

Демонстрируя хорошие навыки слушания и наблюдения, вы укрепляете доверие и взаимопонимание со своими сотрудниками. Тем временем сотрудники становятся более заинтересованными и лучше понимают, как они могут помочь в достижении целей организации.

Хотите больше советов по руководству? Загрузите Руководство Insperity по лидерству и менеджменту, чтобы узнать больше.

Социальная осведомленность: способность понимать и проявлять сочувствие

Эмоциональный интеллект (ЭИ) — это способность всех нас управлять своими отношениями и собой. EI состоит из четырех основных способностей: самосознания, самоуправления, социальной осведомленности и социальных навыков.

В моих предыдущих статьях мы проходили через самосознание и самоуправление, исследуя, насколько важны самопознание и самоконтроль в процессе управления собой.

Первым шагом к тому, чтобы начать вести других, является социальная осведомленность, то есть способность человека учитывать точки зрения других людей, групп или сообществ и применять это понимание в своих взаимодействиях. Он состоит из сочувствия, осведомленности об организации и ориентации на услуги.

Давай поговорим о сочувствии

Что такое эмпатия? Как вы можете проявить сочувствие к тем, кто страдает и борется? Почему сочувствие так важно на рабочем месте?

Сочувствие — это способность понимать точку зрения и чувства другого человека.Это значит «ходить на чужом месте» и смотреть на мир с их точки зрения, а не с нашей.

Слово «эмпатия» впервые появилось в ХХ веке и описывалось как сочетание когнитивных аспектов и эмоционального чувства. В настоящее время для некоторых авторов это определяется как «мягкий навык», но для других это «компетенция, основанная на нейробиологии».

Психологи Дэниел Гоулман и Пол Экман разбивают концепцию сочувствия на следующие категории:

Когнитивная эмпатия — это способность распознавать, представлять и понимать мысли и чувства другого человека.Когда мы практикуем когнитивную эмпатию, мы учитываем точку зрения другого человека. Мы представляем себя в их ситуации и понимаем, почему они грустят или разочаровываются в определенных обстоятельствах. Когнитивная эмпатия помогает нам передать сообщение так, чтобы оно лучше всего доходило до другого человека.

Эмоциональная эмпатия — это умение реагировать соответствующей эмоцией на чужие мысли и чувства. Этот тип сочувствия помогает нам налаживать связь с другими.

Для исследователей социальной психологии Ходжеса и Майерса эмоциональное сочувствие — это чувство тех же эмоций, что и другой человек, реакция на боль, которую это может причинить, и когда мы испытываем сочувствие к другому человеку.

Однако Экман выходит за рамки, определяя сострадательную эмпатию, которую также изучал Гоулман. По его мнению, сочувствие выходит за рамки понимания чувств другого человека или их разделения. Он также предоставляет пространство для взаимности, обмена опытом и связи с жизнями и чувствами других.

Сострадательная эмпатия — это способность понимать, чувствовать и соединяться с болью других таким образом, чтобы побуждать вас к конкретному действию, помогая облегчить ее. Он рассматривается как «ключ» к человеческому общению.

Но как развить или практиковать сочувствие?

Согласно этому образу мысли, сочувствие — это навык, которому можно научиться и развить. Каждое взаимодействие с другими людьми дает вам возможность научиться новым способам мышления, поделиться чувствами и изменить ситуацию к лучшему, способствуя росту других и помогая им.

Простой акт — прислушиваться к тому, что говорят другие люди, и ценить их уникальные точки зрения, демонстрирует ваше уважение к ним и их идеям. Чуткость к тому, что переживают другие, создает связи, которые облегчают общение и принятие руководства. Эти действия вызывают взаимное сочувствие и понимание.

Поэтому, прежде чем общаться с другим человеком, подумайте, что вы не знаете о нем всего, и будьте готовы учиться и слушать. Избегайте осуждения и помните, что ваша интерпретация настроения или мышления человека будет зависеть от вашего предыдущего опыта и бессознательной предвзятости.

Другой пример, когда человек рассказывает вам о личной борьбе, внимательно слушайте. Не делайте поспешных выводов и не пытайтесь прервать и поделиться своим личным опытом. Сосредоточьтесь на понимании того, что чувствует человек и почему он так себя чувствует.

Нелегко проявить сочувствие, когда отношения настолько изменчивы и быстро меняются. Однако, как только вы найдете способ соединиться с чувствами другого человека и получите более полное представление о ситуации, вы будете готовы проявить сочувствие.

Эмпатия позволяет людям повышать социальную осведомленность и налаживать связи с другими. Понимая, что люди думают и чувствуют, мы можем адекватно реагировать на социальные ситуации.

Разнообразие, равенство и вовлеченность

Когда люди испытывают сочувствие, они с большей вероятностью будут участвовать в поведении и социальной деятельности, которые приносят пользу другим людям. Сочувствие очень важно и способствует созданию здоровых и позитивных рабочих отношений. В этом смысле это ключ к более разнообразному и инклюзивному рабочему месту.

Для понимания и принятия множества точек зрения и опыта требуется сочувствие и чуткость. Различия, которые приносят обучение и новые возможности.

Наконец, это также требует сочувствия, чтобы учить и влиять на кого-то, кто не привык отождествлять себя с культурным разнообразием. Речь идет о том, чтобы помочь им расширить свое мнение, повысить осведомленность и поделиться знаниями. Это путь обучения и настойчивости.

Как улучшить свою социальную осведомленность

Что такое социальная осведомленность?

Социальная осведомленность — это способность лучше понимать ситуации и реагировать на них.Это означает, как реагировать на социальные ситуации. Точно так же это способность эффективно реагировать. Кроме того, социальная осведомленность помогает строить здоровые отношения. Будь то личные отношения или профессиональные. Социальная осведомленность тесно связана с эмоциональным интеллектом. Это один из видов эмоционального интеллекта. Как только вы будете работать над развитием своих навыков социальной осведомленности, вас будут ценить выше. Например, некоторые примеры социальной осведомленности — официант предлагает лучший выбор из меню.Или продавец делает все возможное. Это некоторые примеры навыков социальной осведомленности, которые приносят пользу отношениям.

3 характеристики социальной осведомленности

Кроме того, существуют три основных характеристики социальной осведомленности, а именно:

— Сервис: Это способность, которая понимает потребности клиентов и клиентов, посещающих место.

— Сочувствие: Это способность понимать эмоции, потребности и ситуации других людей.

— Организационная осведомленность: Это способность понимать политику в организации и то, как она влияет на людей.

Каковы преимущества социальной осведомленности?

— Социальная осведомленность помогает строить прочные отношения и дружбу.

— Повышает эмоциональное и социальное благополучие.

— Повышает сочувствие и сострадание при общении с другими.

— Это поможет вам узнать свои сильные и слабые стороны.

Как повысить свою социальную осведомленность

Социальная осведомленность требует, чтобы вы лучше слушали и наблюдали за своим окружением. Кроме того, рекомендуется избегать беспорядка в уме. Кроме того, это требует, чтобы вы жили настоящим моментом.

Однако эти навыки нельзя освоить за день. Тем не менее, с практикой вы легко сможете их превзойти. А пока давайте посмотрим на несколько советов о том, как улучшить социальную осведомленность.

7 способов улучшить свою социальную осведомленность

Эти мероприятия по развитию социальных навыков могут помочь вам улучшить вашу социальную осведомленность.

1. Придавайте большое значение тому, чтобы слушать

Мы всегда думаем, что мы хорошие слушатели. Но на самом деле нас легко отвлекает малейшее отвлечение. Кроме того, мы постоянно думаем о том, как нам следует реагировать на то, что мы говорим. Однако хороший слушатель ведет себя не так. Хорошие слушатели никогда не оценивают ситуацию, прежде чем узнают реальность. Они не действуют так, как будто они знакомы с ситуацией. Они сосредоточены на слушании и анализе. Они сосредотачиваются на том, что говорится, а затем ищут эмоции, чтобы улучшить вашу социальную осведомленность.

Кроме того, когда вы спокойны с людьми, вы будете удивлены, узнав многие вещи. Хорошего слушателя всегда ценят за его умения. К тому же их ценят в любой организации.

2. Возьмите за правило повторять сказанное

Вы слушали? Пришло время это доказать. Если вы активно слушали, скорее всего, вы сможете повторить их. Более того, повторяя сказанное, вы можете получить больше информации. Кроме того, если вы что-то упустили, говорящий может исправить это за вас.Когда вы повторяете, вы показываете свою внимательность.

Точно так же это тоже демонстрирует; его слова услышаны и ценны. Активное слушание приводит к большему доверию и пониманию людей. Это очень полезно для организации.

3. Обратите внимание на тон

То, как что-то сказано, может иметь очень разные значения, если сказано в разных тонах. Также важно знать энергию тона. Важно понимать, о чем говорится.Например, что-то сказанное положительно может быть неправильно понято. Следовательно, обратите внимание на тон говорящего. Кроме того, тон человека может помочь вам понять, что он думает по поводу чего-либо. Это также позволяет вам выбрать лучший ответ и помогает улучшить вашу социальную осведомленность.

4. Следите за языком тела

Это важный навык, который необходимо освоить. Напротив, это также один из самых игнорируемых навыков.Кроме того, язык тела и выражения человека могут сказать вам, что он чувствует. Конечно, для овладения такими навыками потребуется время, но они не являются невозможными. Следите за языком тела и выражениями лиц, чтобы получить информацию.

5. Поставьте себя на место других

Сочувствие и сострадание помогают вам понять другие точки зрения. Сострадание жизненно важно для здоровых отношений. Кроме того, это помогает общаться и решать проблемы. Более того, это помогает расширить ваш кругозор и взглянуть на ситуацию в ином свете.

Например, вы стоите в очереди в продуктовом магазине. Кассир тратит много времени на обработку каждого заказа. Вы начинаете терять терпение. Остановитесь здесь и подумайте со стороны кассира. Он может быть новым человеком, пытающимся освоить свою работу.

Зачем ему спешить во время обучения? Став на место других, вы станете более спокойными и понимающими. Точно так же это дает вам представление об их проблемах и улучшает вашу социальную осведомленность.

6.Определите свои эмоции

Может быть трудно понять других, если мы не можем навешивать ярлыки и понимать свои эмоции. Лучший способ определить свои эмоции — поговорить с кем-нибудь. Если вы поделитесь своими чувствами, это поможет получить обратную связь. Кроме того, вы можете по-другому взглянуть на свои эмоции. Вы также можете попрактиковаться в написании молочных продуктов. Запишите, что вы чувствуете, и назовите каждое чувство.

7. Отражайтесь в ответ

Также важно сообщить человеку, что вы чувствуете, когда он чем-то делится.Это поможет вам полностью понять человека. Точно так же ваш отзыв также делает другого человека счастливым. Очень важно показать свою признательность другим. Кроме того, это важный фактор в развитии общественного сознания.

Если вы хотите наладить хорошие отношения и построить настоящую дружбу, вам нужно поработать над этими навыками. Кроме того, он формирует отличные взаимодействия, которые помогают повысить социальную осведомленность. Точно так же возьмите на себя ответственность за свое поведение и попросите обратную связь. Также важно обращать внимание на поведение других людей, которое может вызвать у вас отрицательную реакцию.

Кроме того, если вы получили отрицательный отзыв, обратите внимание на него. Убедитесь, что вы работаете над этим. Работайте над формированием своих положительных качеств. Кроме того, используйте их в своих интересах, когда общаетесь с другими. Улучшение социальных навыков — это не мгновенная задача. Чтобы идти по пути, нужны последовательность, терпение и решимость. С правильной целью и страстью невозможно научиться никакому навыку.

Как повысить социальную осведомленность

Большинство из нас осознают важность самосознания.Если вы когда-либо работали с кем-то, кому этого не хватало, вы слишком хорошо знаете: они действуют импульсивно, плохо общаются и совершенно не подозревают о своих слепых пятнах. Но самосознание — это не конец истории. Чтобы быть хорошим лидером, вы также должны обладать еще одним ключевым, хотя и менее обсуждаемым, компонентом эмоционального интеллекта: социальной осведомленностью.

Социальная осведомленность включает способность «читать по комнате», понимать других, проявлять сострадание и сочувствие. Люди с высоким уровнем социальной осведомленности могут распознавать, обрабатывать изменяющуюся эмоциональную информацию и адаптироваться к ней.Вы можете себе представить, насколько это полезно в сегодняшней деловой среде. Но без этого лидерам сложно мотивировать своих сотрудников, и в итоге у них появляются сотрудники, которые чувствуют себя неподдерживаемыми и неслышанными.

Однажды у меня была начальник, которая не только смотрела на свой телефон во время встреч, но и часто печатала на нем, даже когда кто-то разговаривал с ней напрямую. Ее поведение повлияло на всех нас, независимо от того, говорили ли мы с ней или просто присутствовали в комнате и свидетельствовали. Она заставляла нас чувствовать себя незначительными и то, что мы обсуждали, не имело никакой ценности.Невнимательность к другим, отказ от их слушания, взаимодействия или связи с ними — это пример низкого социального признания.

Конечно, чтобы понять, нужно ли над этим работать, требуется самосознание или, возможно, оценка или обратная связь. Если вы не уверены, вот несколько ситуаций, которые вы можете распознать и что вы можете сделать, чтобы повысить свой уровень социальной осведомленности.

Обращайте внимание на сигналы

Вы замечаете, что часто заканчиваете взаимодействие с коллегой, сотрудником или начальником, спрашивая себя: «Что только что произошло?» Это может быть признаком того, что вы неправильно поняли, что происходит, или, что еще хуже, вообще не смогли прочитать сигналы.

Вместо того, чтобы брать трубку или иным образом отвлекаться от того, что происходит в данный момент, сделайте сознательное усилие, чтобы обращать внимание на вербальные и невербальные подсказки, которые люди выражают на встречах или в разговорах с вами. Возьмите за привычку активно искать подсказки в языке тела, тоне голоса, мимике и поведении, а также отметьте в уме, что они могут означать. Например, «я в порядке» может иметь разное значение в зависимости от того, как кто-то это говорит.Научитесь расшифровывать сигналы, и, если вы определили выражение или тон, значение которых неясно, подумайте о том, чтобы спросить другого человека, что он чувствует, и проверьте свое восприятие.

Получите личное

Насколько хорошо вы знаете членов своей команды? Не могли бы вы назвать их партнеров или их детей? Вы знаете, откуда они и чем они любят заниматься, когда не на работе?

Возможно, пришло время поинтересоваться людьми, с которыми вы работаете. Спросите их о них самих и — это важно — слушайте, что они вам говорят.Если вы предпочитаете прямое общение и сразу переходите к делу, подумайте о том, чтобы не торопиться и начать легкий разговор, прежде чем погрузиться в суть встречи. Даже если вы чувствуете себя немного неудобно, важно создать возможности для установления связей с коллегами. Найдите то, что у вас может быть общего или где могут сходиться ваши интересы. Чтобы быть успешным лидером, вам необходимо уметь устанавливать взаимопонимание и развивать качественные отношения с людьми, с которыми вы работаете.

Дайте столько, сколько получите

Думаете ли вы о том, чтобы внести свой вклад в свою команду так же, как вы думаете о том, что вы можете от нее получить? Социально сознательные лидеры думают о возможностях, которые они могут предоставить членам своей команды, ища, как они могут обучать, тренировать и развивать людей.

Вместо того, чтобы наблюдать сверху, прыгайте и принимайте участие. Подумайте о способах сотрудничества с коллегами и сотрудниками. Где вы можете внести активный вклад? Где вы можете предложить индивидуальное внимание и заботу? Если вы хотите быть вдохновляющим лидером, подумайте о служении.Создавайте ценность для других словами и действиями. Научитесь думать о том, как вы можете им помочь, а не о том, как они могут вам помочь.

Не ограничивайтесь ошибками

Ищете ли вы лучшее в других или в основном замечаете их недостатки? Социально сознательные люди признают возможности и потенциал других. Представьте, насколько это важно для вас и для людей, с которыми вы работаете.

Вместо того, чтобы судить людей по промахам, ошибкам и ошибкам, активно ищите, что у них получается хорошо, в чем они внесли свой вклад и в чем проявляют свои сильные стороны.Признайте их вклад в большую группу и выразите свою признательность в конкретных выражениях как публично, так и в частном порядке. Дайте им знать, что вы их видите. И если вам нужны доказательства в пользу этого, согласно опросу 1500 сотрудников, проведенному Reward Gateway, 75% согласны с тем, что мотивация и моральный дух в их компании улучшатся, если менеджеры будут больше говорить «спасибо» и замечать, когда люди хорошо работают. . Это беспроигрышный вариант.

Просто послушайте

Слышите ли вы тихие голоса в комнате или обращаете внимание только на голоса, которые вы слышите часто и громко? Если вы не прислушиваетесь ко всем голосам вокруг себя, вы упускаете много информации, которая влияет на ваши команды и вашу компанию.

Посмотрим правде в глаза. Большинство из нас могло бы улучшить свои навыки слушания. Часто вместо того, чтобы слушать других, мы заняты планированием того, что мы скажем дальше. Приучите себя активно слушать, когда с вами разговаривают. Воспринимайте то, что они говорят, без осуждения и без необходимости отвечать собственной историей. Когда они закончат, повторите то, что они им сказали, сказав что-то вроде: «Если бы я вас правильно понял. . . » или «Похоже, вы говорите. . . » Это не только поможет убедиться, что вы правильно поняли, что они говорят, но и продемонстрируете другому человеку, что его услышали.

Компоненты социальной осведомленности, такие как сострадание и сочувствие, были критически важными факторами для успешного лидерства на протяжении всей пандемии и, по прогнозам, сохранятся в качестве лидерских качеств, наиболее ценимых продвигающимися организациями. В отчете о трудовых ресурсах, The Future for Workers, by Workers: Making the Next Normal Better for All , говорится, что общение, построение отношений, коучинг и сочувствие входят в число 10 основных навыков, которые будут наиболее востребованы в будущем. И согласно McKinsey & Company, более способные лидеры — это «те, кто демонстрирует наиболее чуткое руководство и часто непропорционально отстаивает разнообразные таланты.”


Эми Кан — тренер по лидерству, который помогает организациям работать лучше, повышая эмоциональный интеллект и улучшая способы общения людей друг с другом.

Определение социальной осведомленности, которое необходимо знать, чтобы быть осведомленным в обществе

Мы социальные существа. Без социальной осведомленности мы просто не впишемся ни в какое общество.

Итак, поскольку мы живем в обществе, все мы должны обладать определенным объемом знаний по определению социальной осведомленности .Но достаточно ли этого?

Разве мы не часто оказываемся в ситуациях, когда мы сказали или сделали то, что нам не следовало делать ? Разве мы не часто создаем неловкие ситуации неподходящими замечаниями или комментариями в группе?

Все это происходит из-за отсутствия должной социальной осведомленности.

В любой ситуации, будь то профессиональная или личная, успех и благополучие во многом зависят от того, как вы управляете людьми и общаетесь с ними.

И все это сводится к одному-единственному навыку — хорошей социальной осведомленности.

Этот пост полностью об этом.

Здесь мы подробно узнаем все об истинном определении социальной осведомленности и о том, как развивать социальную осведомленность.

Что такое определение социальной осведомленности?


В широком смысле социальная осведомленность означает глубокое понимание социальных и общинных устоев, среды, проблем, борьбы, норм и культур.

Это как если бы вы могли чувствовать пульс и вибрацию общества, в котором живете.

Бесплатный мастер-класс: сделайте успех своим мировоззрением по умолчанию

Если вы готовы к большим переменам в своей жизни … вы должны были присоединиться к этому бесплатному мастер-классу с Вишен.

Я готов к успеху

Но в более практическом плане, социальная осведомленность — это способность знать и чувствовать людей вокруг вас и способность взаимодействовать с ними наиболее эффективным и правильным образом.

Вкратце, мы можем сказать, что наличие социальной осведомленности означает способность надлежащим образом решать социальные, а также межличностные проблемы и трудности.

Более высокий уровень социальной осведомленности позволяет вам лучше воспринимать и решать социальные и межличностные проблемы. Это, в свою очередь, приводит к хорошим отношениям, репутации и профессиональному успеху.

Вот почему его часто приравнивают к эмоциональному интеллекту .

Почему важна социальная осведомленность?


Мы уже узнали, что без социальной осведомленности мы бы просто не соответствовали обществу.

Но это все?

№Социальная осведомленность гораздо важнее, чем просто ладить с обществом.

С более высоким социальным пониманием вы сможете:

 • Гораздо лучше понимать людей и общаться с ними.
 • Почувствуйте то, что они чувствуют, и скажите слов, которые лучше всего подходят для ситуации
 • Чувствовать боль в других и принимать меры для ее облегчения
 • Почувствуйте атмосферу группы и станьте чемпионом в общении и решении проблем
 • Быть ценимым и уважаемым за навыки межличностного общения выше среднего
 • Содействовать наиболее эффективному решению проблем вашего общества.

Как развить социальную осведомленность?


Теперь вы могли заметить, что есть некоторые люди, у которых есть естественная склонность ладить с другими. У некоторых людей это просто заложено в их природе.

Но если у вас его нет от природы, есть способы лучше понять общество и людей.

По словам Дэниела Гоулмана, эксперта в этой области, есть три компетенции, которые вам нужно развить, чтобы развить свои навыки социальной осведомленности.

1. Сочувствие

Способность чувствовать и ощущать то, что чувствуют другие.

2. Организационная осведомленность

Знать внутреннюю атмосферу группы — отношения, отношения и политику.

3. Ориентация на услуги

Чувство нужд ситуации и потребностей других и реагирование аналогичным образом.

Итак, что вы можете сделать для развития этих навыков? Выполните 6 шагов ниже.

5 шагов к повышению социальной осведомленности


1.Развивать самосознание

Познать себя — это первый шаг к познанию других.

Кроме того, расширение вашего самосознания также позволит вам работать над своим механизмом реакции. Это означает, что вы будете знать, как вы в настоящее время реагируете на различные социальные среды и как вы можете улучшить их.

Прежде всего, чем глубже вы погрузитесь в себя, тем легче вы подниметесь по лестнице сознания.

2.Наблюдать за другими

Теперь, наряду с познанием себя, продолжайте наблюдать за другими людьми. Посмотрите, как они реагируют на ваши комментарии и реагируют на различные внешние события.

Для этого вам придется стать более сосредоточенным и более внимательно прислушиваться к другим, чтобы заглянуть в эмоциональных состояний человек. Вы также можете попросить людей, находящихся рядом с вами, высказать свое мнение о том, как они относятся к вашим социальным навыкам.

3. Развивайте внимательность

Медитация осознанности и другие практики для достижения спокойствия очень помогают на вашем пути к установлению связи с другими людьми и вашим окружением.

Чем более спокойным и внимательным вы будете, тем лучше вы научитесь наблюдать за собой, другими и различными ситуациями.

4. Проявляйте прощение

Практика радикального прощения, в свою очередь, может существенно повлиять не только на качество вашей жизни, но и на качество вашего сознания.

Если вы способны искренне прощать других, вы с меньшей вероятностью будете подавлены трудными социальными событиями и сможете лучше обращаться с людьми.

5. Используйте аффирмации и гипнотерапию

Часто наблюдается, что наши подсознательные убеждения и восприятия блокируют путь к осмысленной связи с окружающим миром.

Регулярная практика аффирмации и практика самогипноза очень полезны для устранения этих блоков и наделения нас навыками для улучшения социальной осведомленности.

Прекратите повышать осведомленность уже

Добро пожаловать в февраль в Америке.Вы, несомненно, знаете, что это Месяц осведомленности о ВИЧ / СПИДе и Месяц осведомленности о насилии во время свиданий среди подростков. Февраль также включает День осведомленности холостяков, Американский месяц сердца, Месяц осведомленности о ВМД / слабом зрении, Национальный месяц стоматологического здоровья детей, Международный месяц профилактики пренатальных инфекций, Неделю африканского наследия и здоровья, Неделю осведомленности о врожденных пороках сердца, Неделю презервативов, осведомленность о нарушениях пищевого поведения и скрининг. Неделя, Национальный день «Наденьте красную одежду» за здоровье сердца женщин, Всемирный день борьбы с раком, День улыбки детям и многие другие.

Не знаете, что делать со всей вашей осведомленностью? Ты не одинок. Или, может быть, вы все еще слышите все призывы к действиям, прозвучавшие в январские дни осведомленности: Месяц осведомленности о совместной зависимости, Месяц осведомленности о глаукоме, Месяц национального наставничества, Месяц осведомленности о бедности в Америке, Месяц действий по радону, Месяц самообороны. Месяц осведомленности группы помощи, Месяц осведомленности о преследовании, Месяц предотвращения рабства и торговли людьми, Месяц добровольного донора крови и Месяц осведомленности о потере веса — все в одно и то же время, ваш список дел, вероятно, полон.

Для тех, кто работает над делом, которое им небезразлично, первым инстинктом часто бывает убедиться, что как можно больше людей знают о проблеме. Когда нас волнует проблема или причина, естественно, что другие заботятся не меньше нас. Потому что, как мы полагаем, если бы люди знали, что вы с большей вероятностью погибнете в аварии, если не пристегнете ремень безопасности, они бы пристегнули ремень. И если бы люди знали, что использование презервативов имеет решающее значение для предотвращения распространения болезней, они бы использовали их каждый раз.

Этот инстинкт описывается теорией коммуникации как модель информационного дефицита. Этот термин был введен в 1980-е годы для описания широко распространенного мнения о научном общении, согласно которому скептицизм общественности в отношении науки и новых технологий в значительной степени коренится, попросту говоря, в недостатке знаний. И что если бы общественность знала больше, они с большей вероятностью восприняли бы научную информацию.

Эта точка зрения сохраняется не только в научном сообществе, но и в мире некоммерческих организаций, маркетинга и связей с общественностью.В текстах по связям с общественностью часто упоминаются осведомленность, отношение и цели действий. Студенты, изучающие маркетинг, узнают, что осознание предшествует действию. И многие ведущие агентства по связям с общественностью и рекламные агентства по-прежнему сообщают клиентам о результатах в виде впечатлений — количества людей, которые увидели сообщение.

Если цель состоит исключительно в повышении осведомленности о проблеме, то кампания по повышению осведомленности может сработать. Но достаточно ли когда-либо людей просто знать о чем-то побольше? Если, например, целью было повысить осведомленность молодых родителей о важности иммунизации их детей, вы не были бы удовлетворены, если бы родители просто знали об этом.Вы должны быть уверены, что они также делают иммунизацию своих детей от нужных болезней в нужном возрасте.

Или, скажем, вы хотите, чтобы люди осознавали важность готовности к урагану. Существует потенциально опасная для жизни пропасть между осознанием важности подготовки к урагану и фактическим отложением нескольких случаев воды и планом побега, который знает и понимает вся ваша семья. Возможно, ваши цели осведомленности связаны с чем-то более абстрактным или решениями менее ясными — например, с влиянием неявной предвзятости на разнообразие рабочих мест или растущей угрозой глобального потепления.Но в каждом из этих случаев доступны определенные действия, которые могут преодолеть обе эти угрозы.

Поскольку многочисленные исследования показывают, что люди, которым просто дают больше информации, вряд ли изменят свои убеждения или поведение, пора активистам и организациям, стремящимся внести изменения в общественные интересы, выйти за рамки простого повышения осведомленности. Он тратит много времени и денег на важные дела, которыми тоже нельзя жертвовать. Вместо этого активистам социальных изменений необходимо использовать науку о поведении для разработки кампаний, использующих обмен сообщениями и конкретные призывы к действию, которые побуждают людей изменить то, как они себя чувствуют, думают или действуют, и в результате создают долгосрочные изменения.

Как проваливаются кампании по повышению осведомленности

Повышение осведомленности общественности о проблеме, конечно, может быть важным шагом в создании среды, в которой возможны изменения. Было бы так много разговоров о неравенстве доходов на прошедших президентских выборах в США, если бы движение «Оккупай» не привлекло всеобщее внимание в 2011 году? Узнали бы мы значение хэштега #blacklivesmatter, если бы не предпринимались последовательные усилия по раскрытию жестокости полиции по признаку расизма? Или можно было бы обсудить права трансгендеров без рассказа в телевизионных шоу, таких как Orange Is the New Black и Transparent ?

Повышение осведомленности о том, о чем раньше никто не знал, может быть полезной тактикой, когда это является частью более масштабных усилий по стимулированию социальных изменений.Но чтобы действительно способствовать изменениям, мы должны учитывать научные данные, которые показывают, что существует более стратегический, эффективный и целенаправленный способ стимулирования социальных изменений. Фактически, исследования показывают, что кампании не только терпят неудачу и тратят ресурсы, когда они сосредоточены исключительно на повышении осведомленности, но иногда они могут фактически принести больше вреда, чем пользы.

Прежде чем изучать наиболее эффективные способы повышения осведомленности, важно понять, какие неэффективные и даже вредные последствия может иметь осведомленность.В случае неправильного проведения информационная кампания несет в себе четыре конкретных риска: она может привести к бездействию; Он может попасть не в ту аудиторию; это может причинить вред; и это могло вызвать обратную реакцию. Мы рассмотрим каждый из этих рисков по очереди.

Когда информационные кампании не приводят к действию

Легко предположить, что увлекательного обмена информацией достаточно, чтобы побудить людей принять новое поведение. Однако исследования показывают, что это не так. Кампания Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) Zombie Apocalypse является поучительным примером.

В мае 2011 года Дэйв Дейгл, который руководит коммуникациями для некоторых мероприятий CDC по обеспечению готовности, запустил кампанию по повышению осведомленности общественности о необходимости подготовки к потенциальной чрезвычайной ситуации, такой как террористическая атака, наводнение или землетрясение. Он был разочарован тем, что CDC использовал одни и те же сообщения каждый год, чтобы повысить осведомленность о важности подготовки с небольшим эффектом. «У нас здесь отличное послание о готовности, и мне не нужно говорить вам, что готовность и общественное здоровье — не самые сексуальные темы», — сказал он тогда в интервью The Atlantic. 1 Поэтому он проявил смелый и творческий подход, чтобы привлечь внимание к серьезной проблеме: юмору.

CDC начал с сообщения в блоге «Готовность 101: Зомби-апокалипсис», в котором утверждалось, что если вы можете защитить себя от живых мертвецов, вы также можете пережить пожар или землетрясение. 2 Она была умной, забавной, актуальной и интерактивной — все, к чему стремится большая кампания. Через несколько минут после публикации более 30 000 человек попытались прочитать сообщение, что привело к сбою веб-сайта CDC.Пост получил тренд в Твиттере по всему миру и был освещен CNN и The Wall Street Journal .

После своего вирусного успеха CDC запустил кампанию в социальных сетях, информирующую людей о том, как подготовиться к катастрофе, создав аварийный комплект. Кампания имела слоган: «Купи комплект, составь план, будь готов». В данном случае CDC не просто пытался повысить осведомленность. Был четкий призыв к действию — сделать комплект. Используя комедию и поп-культуру, CDC смог охватить сотни тысяч людей и, безусловно, повысил осведомленность — по крайней мере, о кампании.

Но действительно ли широкая осведомленность и осведомленность привели людей к созданию набора? Джулия Фраустино, специалист по стратегическим коммуникациям и связям с общественностью из Университета Западной Вирджинии, сказала бы нет. Фраустино задалась вопросом, может ли такая кампания, как CDC, изменить поведение, поэтому она разработала исследование, чтобы выяснить, могут ли кампании, в которых используется юмор для привлечения внимания и повышения осведомленности людей, также заставить их действовать. 3 Фраустино обнаружил то, что она назвала «дилеммой зомби». В своей статье Фраустино написала: «Коммуникатор здоровья CDC… и вторичные оценочные материалы кампании показали, что кампания была направлена ​​на создание шума и осведомленности, а не на изменение поведения.Было установлено, что в соответствии с этой целью кампания способствовала формированию чувства общности и поддержки, была эффективной в привлечении зрительской аудитории и была рентабельной ».

Кампании не только терпят неудачу и тратят ресурсы, когда они сосредоточены исключительно на повышении осведомленности, но иногда они могут фактически принести больше вреда, чем пользы.

Но в своем эксперименте Фраустино обнаружила, что люди, которым доводилось слышать подобные юмористические сообщения, были менее подготовлены, чем те, кто видел несмешные сообщения.Фраустино считает, что это может быть связано с тем, что сделало кампанию такой популярной: комедией. Она считает, что сообщения о зомби на самом деле заставили людей менее серьезно относиться к готовности к стихийным бедствиям. Отсюда возникла «дилемма зомби»: сам юмор, сделавший кампанию популярной, возможно, также снизил ее эффективность.

Когда информационные кампании достигают не той аудитории

Второй риск, связанный с плохо разработанными информационными кампаниями, заключается в том, что они охватывают другую аудиторию, чем та, которая была задумана.Это может быть аудитория, которая не сочувствует целям кампании, или аудитория, которая уже убеждена в ее целях.

В статье «Рост кампаний по повышению осведомленности о морепродуктах в эпоху упадка рыболовства» Дженнифер Жаке, профессор экологических исследований Нью-Йоркского университета, и Дэниел Поли, морской биолог из Института океанического рыболовства Британского университета. Колумбия изучила эффективность кампаний по повышению осведомленности о морепродуктах, в которых использовалась маркировка пищевых продуктов для сокращения потребления потребителями некоторых перелованных морепродуктов. 4

Этикетки для пищевых продуктов, которые помогают покупателям определить, когда они делают экологически сознательный выбор, кажутся разумным способом помочь потребителям сделать лучший выбор при покупке продукта. К сожалению, в данном случае маркировка некоторых видов рыбы как экологически чистой мало повлияла на большинство потребителей. Этикетки не уменьшили спроса на перелованные морепродукты. Фактически, единственные люди, на которых было установлено влияние ярлыков, уже принадлежали к экологическим организациям.

Что еще более беспокоит, так это то, что экологическая маркировка создала экономический стимул для компаний, производящих морепродукты, и рыбаков, чтобы обманывать потребителей, меняя названия своих продуктов и кооптируя экологически чистую этикетку. «Акулы, которые считаются нежелательными на городских рынках Эквадора, подвергаются филе, перемаркировке и продаются вместо них как слабая рыба или даже тунец», — пишут авторы. «Используя тестирование ДНК, [исследователи] обнаружили, что три четверти рыбы, продаваемой в США как« красный окунь », принадлежат к другому виду, кроме Lutjanus campechanus ,« красного окуня »(в США).Исследователи также обнаружили, что более 50 процентов экологической рекламы морепродуктов вводит в заблуждение. В этом случае информационная кампания достигла потребителей, которые уже могли избегать перелова видов, и фактически создала стимул для неэтичного рыболовства неправильно маркировать свою продукцию.

Когда осознание причиняет вред

Если цель кампании — побудить людей вести себя по-новому, важно взглянуть на науку о поведении, которая может дать представление о том, как конкретная аудитория может воспринять сообщение, чтобы вы не принесли больше вреда, чем пользы.Возьмем, к примеру, кампанию «Тупой путь к смерти» в Австралии. 5

В ноябре 2012 года казалось, что слова «Тупые способы умереть, так много глупых способов умереть» утекают из iPad каждого подростка. Песня была создана Викторией Рейл для кампании по сокращению числа людей, погибших при выходе из Мельбурна перед поездами метро. Видео и сопутствующая игра очаровательны, с ушным червем в инди-стиле и персонажами, которые делают мрачные смерти очаровательными. Странно веселая и запоминающаяся песня возглавила список iTunes самых скачиваемых песен в 28 странах, а видео набрало более 144 миллионов просмотров на YouTube.Это впечатляющий охват по любым стандартам.

Эта кампания также является одной из самых награжденных в истории рекламы, получив пять Гран-при на Международном фестивале творчества «Каннские львы» в 2013 году. Стратегия заключалась в том, чтобы создать развлекательную рекламу, которая не отталкивала бы людей грустным посланием, как это делают многие общественные объявления. Что касается осведомленности, кампания выбила его из парка. Advertising Age сообщил, что кампания собрала более 60 миллионов долларов в средствах массовой информации и что миллионы подписали обещание быть более безопасным при поездках.В Metro заявили, что в следующем году в результате кампании количество смертей снизилось на 21 процент. 6

Но есть одна желанная награда, которую кампания не получила: награда за творческую эффективность. Судьи Канн не были убеждены, что кампания стала причиной снижения числа железнодорожных аварий, последовавших за ее запуском. Эти миллионы просмотров могли не привести к конкретному изменению поведения. Фактически, только одна из четырех заявленных целей кампании включала какое-либо конкретное изменение в поведении, которое заключалось в том, чтобы «увидеть сокращение вероятных аварий и аварий на железнодорожных переездах и платформах станций за 12 месяцев на 10 процентов.”

Один из присяжных из категории эффективности сказал Mumbrella Asia: «Цифры, выдвинутые в тематическом исследовании, включая« необычные взгляды на Facebook », на самом деле не коррелировали с периодом, по которому они оценивали, или имели что-то значимое против людей в этом районе. ” 7

Эта кампания была явно направлена ​​на сокращение числа железнодорожных аварий за счет повышения осведомленности о безопасности и побуждения людей быть более осторожными с поездами, но несчастные случаи составляют только 25 процентов смертей, связанных с тяжелым железнодорожным транспортом в Виктории.Мельбурнская газета The Age сообщила, что в период с 1 июля 2010 года по 30 июня 2011 года в Виктории произошло 46 смертей на железнодорожном транспорте, большинство из которых были самоубийствами. В статье 2010 года в журнале Injury Prevention указывается, что уровень самоубийств на железной дороге в Виктории был выше, чем для остальной части населения Австралии, а в статье The Age сообщается, что с 2012 по 2014 год более одного человека были каждую неделю сбивал поезд. 8 TrackSAFE Foundation, правозащитная группа, деятельность которой направлена ​​на сокращение смертей, связанных с железнодорожным транспортом, по всей стране, сообщает, что ежегодно в Австралии совершается 150 железнодорожных самоубийств и почти 1000 попыток.В июне 2014 года издание The Age сообщило: «Самоубийства в поезде стали настолько распространенным явлением. Метро планирует построить специальную мойку для поездов, называемую« биоямкой », чтобы убирать экстерьеры поезда после удара человека».

Стоит учесть, что очаровательные фигуры и запоминающийся крючок в видео действительно могли сделать смерть более привлекательной или нормальной для тех, кто уже находится в группе риска. Смерть в мультипликационной форме, безусловно, временна и безболезненна. Как минимум, кампания мало что делает для решения проблем, связанных с и без того аномально высоким уровнем самоубийств, что вызывает большую озабоченность государственных органов здравоохранения и психического здоровья в стране.

Фактически, комментарии одного из официальных лиц Metro о кампании предполагают, что опасения по поводу самоубийства не входили в число рисков, которые она и ее команда рассматривали перед запуском: «До того, как была представлена ​​концепция« Тупой путь к смерти », была предварительная оценка. Продам телефонный звонок. «Мы пишем песню», — сказал аккаунт-директор нашей группы. Мой ответ: «Я вешаю трубку». Опасаясь липкого звонка, я был приятно удивлен тем, что концепция этой «песни» была именно тем, что мы искали. Конечно, это было по-другому, и в заголовке были слова «тупой» и «смерть», но это просто сработало, теплота креатива уравновесила негативность последствий », — сказала Лия Уэймарк, генеральный менеджер по корпоративным отношениям Metro. Рекламный век через год после запуска кампании.

Это вызывает беспокойство, учитывая, что ученые в области коммуникаций, представители общественного здравоохранения, социологи и психологи сообщали о влиянии, которое СМИ могут оказывать на нормализацию смерти, самоубийства и насилия как чего-то обыденного, крутого или даже очаровательного, но, что наиболее важно, не постоянный. Часто цитируемая статья Дэвида Филлипса в американском социологическом обзоре поддерживает то, что ученые называют «эффектом Вертера»: освещение суицида в газетах связано с более высоким уровнем самоубийств в их общинах. 9 Более поздняя работа показывает группировку самоубийств после освещения самоубийства в новостях по телевидению.

К сожалению, практики редко проводят обзор академической литературы на начальных этапах каких-либо усилий. Кампании, основанные на исследованиях, с гораздо большей вероятностью будут проводить новые исследования, проверяя свои сообщения или опрашивая целевую аудиторию на предмет их вероятности действий. Пропасть между стипендиями, которые могут помочь практикующим избежать вреда, снизить риск или повысить эффективность их усилий и практики, широко распространена.

Когда осведомленность ведет к ответной реакции

Повышение осведомленности также становится рискованным, когда проблемы могут вызвать споры. Например, когда проблемы осложняются партийной политикой, сообщение может быть уязвимо для негативной реакции и замедлить или остановить прогресс в решении проблемы. Так было с инициативой государственной политики в поддержку вакцины против ВПЧ.

В 2006 году CDC рекомендовал ввести национальное требование о вакцинации девочек-подростков против вируса папилломы человека (ВПЧ) — заболевания, передающегося половым путем, которое вызывает рак шейки матки.Эта рекомендация и последовавшая за ней национальная кампания лоббирования подтолкнули к введению государственного мандата, который требовал вакцины против ВПЧ при зачислении в школу. Это произошло после того, как ранее в том же году Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США одобрило вакцину против ВПЧ Гардасил. Гардасил, производимый компанией Merck, был первым лекарством, появившимся на рынке, благодаря согласованным и широко известным усилиям по ускорению распространения этого препарата, чтобы он мог установить доминирующее положение Merck на рынке.

Постановление о вакцинации девочек-подростков от ВПЧ стало полем политической борьбы, потому что некоторые социальные консерваторы считали, что этот закон открывает путь к беспорядочным половым связям.До возникновения споров вакцину получали 90 процентов детей, но в последующие годы ее получили только 33 процента девочек и только 7 процентов мальчиков.

Исследования говорят нам, что люди верят информации о рисках и преимуществах вакцин, которая поддерживает их культурные и политические ценности. Политическая поляризация усиливается по мере того, как средства массовой информации освещают эту тему, а защитники повышают ее авторитет. Когда это происходит, люди получают сигналы, которые сигнализируют о «сторонах» проблемы и которые либо перекликаются с их убеждениями, либо угрожают тому, как они видят себя и мир.Поэтому неудивительно, что публичная кампания по введению санкционированной правительством вакцины для защиты девочек-подростков от заболеваний, передающихся половым путем, вызвала бы культурные противоречия. Государственное регулирование, чек. Репродуктивные права, проверьте. Дети и сексуальность, проверьте и проверьте.

Могла ли эта история сложиться иначе? Профессор Йельского университета Дэн Кахан, исследовавший программу, согласен. Если бы не было громкой кампании лоббирования по ускоренному внедрению Гардасила, вакцина была бы постепенно представлена ​​мальчикам и девочкам через их личных врачей и существующие программы, которые обеспечивают доступ к вакцинации детей, более традиционный способ внедрения новых вакцин. , аналогично введению вакцины против гепатита В (HBV). 10 В конце концов, кампания против ВПЧ, вероятно, принесла больше вреда, чем пользы, поскольку привела к сокращению числа детей, получивших вакцину.

Повышение осведомленности, ведущее к действию

Чтобы продвинуть иглу в решении вопросов, которые нас волнуют больше всего, исследования и опыт показывают, что мы должны определить действенные и достижимые призывы к действию, которые побудят определенную группу людей сделать то, чего они раньше не делали. Именно такой подход придерживается коммуникационная консалтинговая компания Spitfire Strategies при работе со своими клиентами.

В каждом консультационном проекте, над которым работает Spitfire, президент Spitfire Кристен Гримм и ее команда работают, чтобы побудить лидеров некоммерческих организаций определить конкретные цели своей работы. Гримм убежден, что, сосредоточив внимание на том, что вы хотите изменить, вы можете определить призыв к действию независимо от того, работаете ли вы над тем, чтобы подростки перестали писать текстовые сообщения и водить машину, помогая людям сделать более здоровый выбор или работая над проблемами, решения которых менее очевидны, например неявная предвзятость или неравенство доходов.

Здесь, в Колледже журналистики Университета Флориды, мы создаем академическую дисциплину, называемую «коммуникация с общественными интересами», которую мы определяем как разработку и внедрение научно-обоснованных, запланированных стратегических коммуникационных кампаний с целью достижения значительных и устойчивых результатов. позитивное изменение поведения или действия по проблеме, выходящей за рамки конкретных интересов любой отдельной организации. 11

Есть четыре основных элемента для создания успешной коммуникационной кампании, представляющей общественный интерес: как можно более узкий таргетинг на вашу аудиторию; создавать убедительные сообщения с четкими призывами к действию; разработать теорию изменений; и используйте правильный мессенджер. Мы исследуем каждый из этих четырех элементов в следующих разделах.

Как можно более узкий таргетинг на вашу аудиторию

Одна из наиболее важных задач при разработке кампании по информированию общественности — определить вашу целевую аудиторию — людей или группы, чьи действия или изменение поведения будут наиболее важными для помощи вам в достижении вашей цели.Один из лучших примеров такого подхода — дело, которое не начиналось как коммуникация, представляющая общественный интерес, но определенно имело долгосрочные последствия для свободы слова.

В 1932 году Беннетт Серф, соучредитель Random House Publishing, приобрел права на издание «Улисса» Джеймса Джойса в Соединенных Штатах, полагая, что книга будет иметь такой же успех, как и во всей Европе. Но у Серфа была проблема. Книга была запрещена в Соединенных Штатах и ​​будет изъята, как только она выйдет из печатного станка, в результате чего Серф потеряет миллионы долларов.А из-за запрета вокруг распространялось несколько пиратских версий книг, которые угрожали исходному тексту.

Серф и его поверенный Моррис Эрнст могли бы начать кампанию по повышению осведомленности американцев о литературном значении книги или вреде цензуры. Они также могли напечатать книгу перед лицом запрета, что могло вызвать заголовки. Но это не приблизило бы их к снятию запрета. Они выбрали другой путь.

Чтобы продвинуть иглу в решении проблем, которые нас волнуют больше всего, исследования и опыт показывают, что мы должны определить действенные и достижимые призывы к действию.

Эрнст назвал судью окружного суда США в Нью-Йорке Джона Вулси, который был известен своей поддержкой Первой поправки и отменил несколько постановлений о непристойности. Затем Серф и Эрнст наняли человека для посадки на борт океанского лайнера Aquitania в Европе с копией Улисса в сумке и высадки в Нью-Йорке, где книга будет конфискована таможней, а дело о контрабанде дойдет до Вулси. зал суда.Серф и Эрнст знали, что никакие дополнительные документы не будут рассматриваться по делу и что только то, что содержится между обложками книги, будет приемлемым в качестве доказательства. Поэтому они наполнили копию книги всеми литературными критическими работами, которые смогли найти, включая эссе писателя Эзры Паунда, в котором упоминается вклад книги в литературу.

Как и ожидалось, мужчина и его копия Улисса были задержаны на таможне, и осенью 1933 года дело было передано в суд. В его решении, United States v.В одной книге, названной «Улисс », Вулси писал: «Каждое слово в книге, как мозаика, вносит свой вклад в детали картины, которую Джойс пытается построить для своих читателей». Серф и Эрнст выиграли дело, и книга была опубликована в течение 10 минут после вынесения решения. Их изощренный подход к проблеме не только принес в Соединенные Штаты один из самых важных произведений мировой литературы, но и привел к тому, что Эрнст назвал «ударом тела по цензорам».

Серф продолжал бороться против цензуры важной литературы, а Эрнст стал одним из основателей Американского союза гражданских свобод (ACLU).Их история представляет собой важный урок для социальных изменений: когда вы четко представляете свою цель и находите правильную стратегию, ваша целевая аудитория может быть такой же узкой, как один человек.

Создавайте убедительные сообщения с четкими призывами к действию

Важно развить всестороннее понимание не только аудитории, которую вы пытаетесь охватить, и того, что будет находить отклик у нее, но также и сложности проблемы, на которую вы пытаетесь повлиять, и ее контекста. Особенно важно создавать сообщения кампании, истории и призывы к действию, которые не угрожают тому, как аудитория видит себя или свои ценности.Исследование того, как ваша целевая аудитория формирует мнения и кто на них влияет, также будет определять вашу коммуникационную стратегию, направляя вас к потенциальному партнерству, сообщениям и историям.

Для Серфа и Эрнста сосредоточение внимания на своей аудитории означало выявить единственного судью и повлиять на него. На этот случай легко смотреть как на выброс, но следует учитывать социальные проблемы, которые охватывают гораздо более широкую аудиторию. Возьмем, к примеру, кампанию «Давайте двигаться», начатую бывшей первой леди Мишель Обамой. 12 Эта в высшей степени стратегическая кампания основана на глубоком исследовании причин детского ожирения и основывается на социальных науках о том, как эффективно общаться по вопросам здоровья.Кампания, которая могла быть направлена ​​исключительно на то, чтобы заставить детей меньше есть, вместо этого была посвящена исследованиям основных причин ожирения.

Первая леди начала с политики, которая обеспечила бы здоровое питание детей в школе. Вместо того чтобы пропагандировать опасность для здоровья газированных и сахаросодержащих напитков, она сосредоточилась на том, чтобы дети пили больше воды. Вместо того, чтобы очернять пищевую промышленность, Обама работал с промышленностью, чтобы уменьшить количество жира, натрия и сахара в таких продуктах, как хлопья для завтрака, макароны и сыр.И она меняет то, как люди видят, что они едят, с новыми законами о маркировке пищевых продуктов, которые повысят прозрачность и начнут появляться в 2018 году. Похоже, кампания работает. Детское ожирение больше не растет, а среди детей в возрасте от 2 до 5 лет оно снизилось почти вдвое.

Сравните этот подход с кампанией «Просто скажи нет», начатой ​​бывшей первой леди Нэнси Рейган. 13 Just Say No («Просто скажи нет») — это, по сути, образовательная программа, столь же убедительный пример кампании, основанной на модели дефицита информации, какой только можно было бы надеяться найти.Just Say No поддерживал такие программы, как DARE, в рамках которых полицейские посещали школы, чтобы они рассказывали детям об опасности наркотиков. Сегодня программа эффективна, потому что в ней делается акцент на том, чтобы помочь детям разыграть по ролям те разговоры, которые у них могут быть, когда они сталкиваются с возможностью употребления наркотиков. Но в своей первоначальной версии, которая была больше ориентирована на создание страха перед последствиями употребления наркотиков, оценки показали, что дети, прошедшие программу, на самом деле с большей вероятностью употребляли наркотики и алкоголь по мере взросления, а не в меньшей степени.К счастью, внешняя оценка позволила скорректировать программу.

Частично причина, по которой Let’s Move работает, заключается в конкретных призывах к действию для каждой аудитории. Сказать людям, что вы хотите, чтобы они делали, очень важно, но эффективный призыв к действию — это не просто повторение общей цели. Кампания Denver Water «Используйте только то, что вам нужно» блестяще сделала это. Цель этой кампании заключалась в том, чтобы убедить жителей сократить потребление воды. Десятки групп пытались, но не смогли убедить людей экономить воду.Но призыв Denver Water «использовать только то, что вам нужно» не похож на жертву. Это позитивный способ убедить людей избегать расточительства. И они подкрепили свою кампанию четкими призывами к действию, такими как «Поливайте на две минуты меньше».

Кроме того, город Денвер создал условия для успеха, заменив 10 000 туалетов в государственных школах на более водосберегающие и перейдя на многоуровневое ценообразование, чтобы вознаградить за меньшее потребление воды. Спустя девять лет потребление воды жителями Денвера упало до 40-летнего минимума, сравнявшись с тем, что люди использовали в 1973 году, когда в городе было на 350 000 жителей меньше. 14 Хотя нам не удалось найти какую-либо внешнюю оценку кампании, мы можем понять, почему она могла сработать: четкий и убедительный призыв к действию, обращенный к тщательно продуманной целевой аудитории.

Разработайте теорию изменений

Определение правильной целевой аудитории и четкий призыв к действию, в соответствии с которым люди будут действовать, — это не темная магия. Для этого необходимо иметь теорию изменений — методологию или дорожную карту того, как вы будете добиваться изменений, которая включает цели, тактику и оценку — и достаточно хорошо знать проблему, чтобы знать, где изменение будет иметь наибольший эффект.

Связывание коммуникационной стратегии с теорией изменений помогает гарантировать, что ваши коммуникационные усилия будут привязаны к всеобъемлющим целям, а не просто сосредоточены на продвижении или повышении осведомленности. Построение сильной теории изменений требует тех же элементов, что и надежный, ориентированный на действия план коммуникаций: четкая цель, четкое понимание того, что будет отличаться и что заставит его измениться, а также понимание того, что будет влиять на людей. действовать.

Бойкот автобусов в Монтгомери является именно таким примером.Большинство людей знают о роли Розы Паркс в этой истории. Но за бойкотом стояла другая женщина, чье понимание стратегии, идей и вестников имело решающее значение для эффективности бойкота. Джо Энн Робинсон была преподавателем в Государственном колледже Алабамы в Монтгомери. Незадолго до Рождества 1945 года Робинсон сел в городской автобус в Монтгомери, штат Алабама, чтобы отправиться в аэропорт, чтобы навестить семью на севере на каникулы. Автобус был почти пуст, и Робинсон выбрал одно из мест в середине автобуса — места, предназначенные для белых пассажиров, если автобус был полон, но которые могли использовать черные, когда автобус был пуст.Когда она села, к ней подошел водитель с поднятой рукой. Униженный, Робинсон выбежал из автобуса.

Робинсон никогда не забывал боли того дня. Когда она стала президентом женской политической группы Монтгомери, она написала письмо мэру, призывая его обратиться к трем конкретным проблемам, с которыми сталкиваются черные наездники. «Мэр Гейл, — писал Робинсон, — три четверти пассажиров этого общественного транспорта — негры. Если негры не будут опекать их, они не смогут действовать. Все больше и больше наших людей уже договариваются с соседями и друзьями о поездке, чтобы избежать оскорблений и унижений со стороны водителей автобусов.”

Определение правильной целевой аудитории и четкий призыв к действию, в соответствии с которым люди будут действовать, — это не темная магия. Это требует наличия теории изменений.

Письмо Робинсон осталось без ответа, поэтому она ждала подходящего момента для угрозы бойкота. Казалось, что момент наступил весной 1955 года, когда 15-летняя Клодетт Колвин была арестована за отказ уступить свое место в автобусе, но Колвин ругал полицию, когда она была арестована, и Робинсон опасался, что община не сплотится вокруг нее. .Позже в том же году за то же преступление арестовали другую молодую женщину, и Робинсон все еще ждал. Но в четверг, 1 декабря 1955 года, когда Роза Паркс тихо отказалась уступить свое место, Робинсон понял, что момент настал. Паркс пользовалась большим уважением в Монтгомери, и ее долгая история в движении за гражданские права снискала ей доверие и любовь.

Определение правильной целевой аудитории и четкий призыв к действию, в соответствии с которым люди будут действовать, — это не темная магия. Это требует наличия теории изменений.

Как только Робинсон узнала об аресте Паркс, она пошла в свой офис и напечатала листовку, призывающую чернокожих бойкотировать городские автобусы. Робинсон и ее ученики сделали 50 000 копий флаера и не спали большую часть ночи, разрезая и упаковывая их. На следующее утро она и ее ученики передали узлы в руки влиятельных чернокожих с хорошими связями по всему городу. В субботу Мартин Лютер Кинг-младший выпустил свой собственный флаер. Бойкот в следующий понедельник был настолько успешным, что правозащитники проголосовали за продолжение бойкота до тех пор, пока Верховный суд США не вынесет решения по этой теме.Бойкот длился 381 день, начиная со дня слушания дела в суде Паркса и заканчивая днем, когда Верховный суд принял решение в пользу прекращения сегрегации в общественном транспорте.

У Робинсон была теория перемен: она знала, что бойкот окажет критическое давление, потому что чернокожие составляют 75 процентов пассажиров автобусов, и что, если она сможет привлечь их всех к участию, компании придется удовлетворить их просьбы, иначе она пострадает. огромные финансовые потери. Она также понимала, что бойкот должен иметь правильный эмоциональный импульс — достаточно мощный, чтобы выдержать протесты в течение нескольких месяцев.Поскольку Паркс была известна и любима, Робинсон знала, что ее арест за неспособность уступить свое место вдохновит других на бойкот, в отличие от Колвина. Это была теория изменений.

Используйте правильный мессенджер

Робинсон интуитивно понял кое-что еще, что исследование подтвердит десятилетия спустя. Успешные кампании по обеспечению общественных интересов нуждаются в узко определенной аудитории, четких призывах к действию и теории изменений. Но им также нужна еще одна вещь — правильный мессенджер.Робинсон знал, что сообщество поддержит Парков так, как они не поддержат Колвина. Чтобы вдохновить и убедить людей принять новое поведение или новый образ мышления, важно, чтобы сообщение исходило от людей, пользующихся авторитетом и авторитетом в мире вашей аудитории.

Кто имеет влияние в сообществе, зависит от того, кому люди доверяют информацию. А то, кому люди доверяют, во многом зависит от того, как люди видят себя, свои ценности и свою идентичность. Социальная психология говорит нам, что если призыв к действию просит кого-то сделать, поверить или представить что-то, что противоречит тому, как они видят себя, или представляет риск для сохранения этого видения самих себя, то они даже не будут поддерживать эту идею. .

Дэвид Слит-Кепплер, социальный психолог из Государственного университета Гумбольдта, и его коллеги из ecoAmerica провели исследование, чтобы выяснить, к кому люди обращаются за информацией об изменении климата. 15 Они обнаружили, что участники, которые более скептически относились к изменению климата или мало доверяли официальным посланникам, таким как ученые или политики, вместо этого обращались к неформальным коммуникаторам за информацией об изменении климата. Скептики доверяли религиозным лидерам, коллегам, семье, друзьям и соседям информацию и решения по изменению климата.

В погоне за льдом «», документальный фильм об изменении климата, удостоенный награды «Оскар», оформленный как приключенческий боевик, понял это и использовал влиятельных лиц сообщества, чтобы привлечь внимание скептически настроенной аудитории. После выхода фильма на экраны весной 2014 года режиссер и продюсер Джефф Орловски и его команда из Exposure Labs вместе с командой стратегов запустили кампанию социального воздействия Chasing Ice Ohio.

Кампания стремилась изменить политический разговор двумя способами: во-первых, она побудила членов аудитории использовать свой голос через социальные сети, чтобы влиять на друзей, семью и сообщество.Во-вторых, кампания была направлена ​​на развитие общенациональной кампании в социальных сетях, нацеленной на избирательный округ штата Огайо республиканского представителя Пэт Тибери, который открыто отрицал изменение климата, с целью изменить свою позицию по этому вопросу (что он в конечном итоге и сделал).

С самого начала группа нацелена на определенный сегмент жителей Огайо: избирателей из района Тибери, религиозных лидеров, сельскохозяйственное сообщество, любителей активного отдыха и политиков. Они понимали, что им нужно будет сотрудничать с влиятельными лицами сообщества, чтобы охватить аудиторию, которая в противном случае не увидела бы фильм и не участвовала в кампании.Они провели 90 просмотров и сеансов вопросов и ответов по всему Огайо с Орловски и командой Chasing Ice. Эти занятия были направлены на то, чтобы соединить точки между изменением климата во всем мире и влиянием этих изменений на сообщества Огайо.

Отчет о влиянии фильма: «Религиозные группы, такие как Евангелическая экологическая сеть, Католический климатический договор и Межконфессиональная сила и свет, были чрезвычайно важными стратегическими партнерствами из-за большого числа консервативных членов. 16 Развитие этих партнерских отношений означало предоставление фильма членам округа, которые обычно не были открыты для просмотра фильма об изменении климата.Работая с этими религиозными группами, члены команды смогли сотрудничать с местными религиозными лидерами, которые уже установили язык, чтобы обратиться к прихожанам, чтобы поделиться фильмом и местным призывом к действию. Один трогательный просмотр привел к тому, что пастор вознес молитву о Тибери, чтобы он признал науку об изменении климата ». Благодаря работе с влиятельными лицами в этих традиционно скептических сообществах кампания смогла охватить новую аудиторию и добиться успеха в изменении взглядов на климат.

Положите ускоритель в огонь перемен

Эффективная и стратегическая коммуникация — основа любой эффективной кампании. Это немного похоже на заливку бензина в пламя. Огонь вспыхивает, и вы больше не можете отделить пламя от горючего. Но пламя становится достаточно большим, чтобы распространяться. Если ваша идея, ваша цель или ваш план — пламя, эффективное и стратегическое общение заставит эту идею распространиться.

Как повезло миру, что Мартин Лютер Кинг-младший, Махатма Ганди и суфражистки осознали роль, которую стратегические коммуникации играют в стимулировании перемен.И как нам повезло, что мы живы в тот момент, когда мы можем собрать воедино лучшее из того, что мы знаем из академических исследований и поведенческой науки, наряду с обширной историей практики, для создания кампаний, которые выходят за рамки простого повышения осведомленности о проблеме и направляются на ее получение.

Leave a Reply

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *